Sökning: "Bim Byström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bim Byström.

  1. 1. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Bim Byström; [2020]
    Nyckelord :offentliga rummet; offentliga platser; social integration; segregation; möten; mötesplatser; stadsutveckling; social hållbarhet; Malmö; public space; public places; social integration; segregation; meetings; meeting places; city; social sustainability;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. LÄS MER