Sökning: "C- funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden C- funktionsnedsättning.

 1. 1. Alla människors (o)lika värde : En studie om inkludering av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Therese Wallerström; [2019]
  Nyckelord :sfi; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; normkritisk pedagogik; mänskliga rättigheter; mångfald; diskriminering; sexuell läggning; kön; könsöverskridande identitet och uttryck; funktionsnedsättning; religion eller annan trosuppfattning; etnisk tillhörighet; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka i vilken grad lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer (kurs C och D) överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag om att utbildningen ska gestalta alla människors lika värde. Detta undersöks genom att ta reda på om en mångfald av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i sfi-läroböcker samt i övrigt lektionsinnehåll. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet bland äldre: en 10-årig jämförelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Veronica Åström; [2019]
  Nyckelord :Older people; Loneliness; Social activity; Social support; Personal finance; Mobility; Longitudinal; Capability theory; Äldre; Ensamhet; Social aktivitet; Socialt stöd; Privatekonomi; Rörelseförmåga; Longitudinell; Kapabilitetsteori;

  Sammanfattning : Problemområde och syfte: Åldrandet kan innebära såväl fysiska som psykiska utmaningar för den enskilde. Kroppen och tillvaron förändras och möjligheterna att delta i sociala nätverk som man gjort tidigare kan begränsas. LÄS MER

 3. 3. Utveckla förmågor hos elever i gymnasiesärskolan : Utökade möjligheter till arbete, valmöjligheter och friheter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ragnhild Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiesärskolan; Förmågor; Intellektuell funktionsnedsättning; Arbete; Valmöjligheter;

  Sammanfattning : Förmågor är något vi alla människor föds med och utvecklar under hela vårt liv. I gymnasiesärskolans läroplan (2013b) dokumenteras förmågor att utveckla under elevens skolgång bl.a. förmågor viktiga för framtida vuxenliv/arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Samverkan under övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ studie av hur samverkan upplevs av vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; educational transitions; children with intellectual disability; Samverkan; pedagogiska övergångar; barn med intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Funktionshinder eller funktionsnedsättning - Om definitionerna och diskursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Mosslind; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; civilrätt; EU-rätt; diskrimineringsrätt; diskursanalys; funktionshinder; funktionsnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november om inrättande av en allmän ram för likabehandling, det så kallade arbetslivsdirektivet, syftar till att bekämpa diskriminering i arbetslivet bl.a. på grunden funktionshinder. Arbetslivsdirektivet har till stor del införlivats svensk rätt genom diskrimineringslagen (2008:567). LÄS MER