Sökning: "C- funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden C- funktionsnedsättning.

 1. 1. Utveckla förmågor hos elever i gymnasiesärskolan : Utökade möjligheter till arbete, valmöjligheter och friheter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ragnhild Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiesärskolan; Förmågor; Intellektuell funktionsnedsättning; Arbete; Valmöjligheter;

  Sammanfattning : Förmågor är något vi alla människor föds med och utvecklar under hela vårt liv. I gymnasiesärskolans läroplan (2013b) dokumenteras förmågor att utveckla under elevens skolgång bl.a. förmågor viktiga för framtida vuxenliv/arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Samverkan under övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ studie av hur samverkan upplevs av vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; educational transitions; children with intellectual disability; Samverkan; pedagogiska övergångar; barn med intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Funktionshinder eller funktionsnedsättning - Om definitionerna och diskursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Mosslind; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; civilrätt; EU-rätt; diskrimineringsrätt; diskursanalys; funktionshinder; funktionsnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november om inrättande av en allmän ram för likabehandling, det så kallade arbetslivsdirektivet, syftar till att bekämpa diskriminering i arbetslivet bl.a. på grunden funktionshinder. Arbetslivsdirektivet har till stor del införlivats svensk rätt genom diskrimineringslagen (2008:567). LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi på strokeenhet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Hanna Hichri; Yvonne Tobiasson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom ämnet arbetsterapi Svensk titel: Arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi på strokeenhet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke – en kvalitativ intervjustudie. Engelsk titel: Occupational therapists perspective on occupational therapy in a stroke-unit for persons with cognitive impairments after stroke – A qualitative interview study Författare: Hichri Hanna; Tobiasson Yvonne Datum: 2014-01-14 Antal ord: 7660 Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är en av de största orsakerna till att människor drabbas av funktionsnedsättningar och avlider i västvärlden. LÄS MER

 5. 5. Röststyrning och text-till-tal i mobila enheter för personer med läs- och skrivsvårigheter : En studie om användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Simon Andersson; Simon Hagelin; [2013]
  Nyckelord :Röststyrning; text-till-tal; dyslexi; användbarhet; användarvänlighet; mobila enheter; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Användningen av mobila enheter, det vill säga smarta mobiltelefoner och surfplattor ökar ständigt och det nya mediet ställer helt nya krav på användbarhet och användarvänlighet. Vi tror att personer med funktionsnedsättning glöms bort i de nya smarta enheterna och att tillgängligheten i dessa enheter inte prioriteras och utvecklas tillräckligt bra. LÄS MER