Sökning: "Camilla Robertsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Camilla Robertsson.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Camilla Robertsson; Sandra Skånberg; [2016]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation; resuscitation; relatives; nurses; experience; Hjärt- och lungräddning; återupplivning; anhöriga; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning – en kvalitativ litteraturstudie.Bakgrund: Varje år drabbas över 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Vid hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist med risk för obotliga hjärnskador som följd. LÄS MER

 2. 2. Characterisation and removal of heavy metals in tannery effluents through the use of local materials

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Jonas Robertsson; Camilla Andersson; [2014]
  Nyckelord :Moringa Oleifera; chromium; tannery; wastewater treatment; natural material; Moringa Oleifera; krom; garveri; avloppsvattenrening; naturligt material;

  Sammanfattning : Chromium and other heavy metals are known to cause issues related to human and environmental health when they occur in high concentrations in ecosystems. Chromium poses a particularly large threat if it occurs in its hexavalent form, Cr(VI), as it is highly reactive and carcinogenic. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om stigmatiseringen av HIV/AIDS-smittade och sjuksköterskors bemötande i kontakten med vården : - Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Camilla Robertsson; Ida Johansson; [2011]
  Nyckelord :HIV AIDS; Stigma; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : HIV är ett virus som leder till försvagat immunförsvar hos smittade personer. De smittade behöver gå på kontinuerliga kontroller och medicinjusteringar vilket innebär att en tät kontakt med hälso- och sjukvården skapas. LÄS MER

 4. 4. ”Attack är bästa försvar” : en kvalitativ intervjustudie med före detta mobbare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Håkan Robertsson; Camilla Stark; [2007]
  Nyckelord :Bullying; Bullies; Bully; Social psychology; Youth relations; Mobbning; Mobbare; Socialpsykologi; Ungdomsproblem; Ungdomsrelationer;

  Sammanfattning : The objective of this study was trying to understand bullying focusing on the bully. The questions at issue were: What can contribute in the making of a bully? What are the benefits and losses in bullying? What are the former bullies’ thoughts on bullying, now in comparison to in their youth. LÄS MER

 5. 5. Elevers hälsa : en kvantitativ studie om den psykosociala skolmiljöns eventuella påverkan på elevers psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Camilla Robertsson; [2005]
  Nyckelord :KASAM; Sammanhang; Elevhälsa; Skolmiljö; Coping; Stress;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och hur de uppfattar den psykosociala skolmiljön och om den påverkar deras psykiska hälsa. Syftet var även att ta reda på om elever upplever att de själva kan påverka sin situation i skolan och arbetet på skolan. LÄS MER