Sökning: "Charlotte Söderlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Charlotte Söderlund.

 1. 1. Förskolemiljöns betydelse för barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Adina Söderlund; Charlotte Selinder; [2018]
  Nyckelord :fri lek; förskola; miljö; samspel; språk; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Den här studien tar upp miljöns betydelse för de yngsta barnens fria lek i förskolan. Genom observationer på två småbarnsavdelningar har en kvalitativ studie genomförts med syftet att undersöka: vilka förutsättningar förskolemiljön ger barns fria lek och samspel i en lärmiljö som är utformad ur ett barnperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Könsdiskriminerande reklam : - Lagstiftarens ovilja att lagreglera och de samhälleliga konsekvenserna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Charlotte Söderlund; Rebecca Wong; [2016]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam;

  Sammanfattning : Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Trots att drygt 40 år passerat sedan den första utredningen har rättslig reglering ännu inte genomförts. Det har visat sig problematiskt att anpassa lagstiftning efter tryck- och yttrandefrihet. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av flickor med självskadebeteende : – Professionella behandlare beskriver mötet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Charlotte Asp; Kim Söderlund; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; självskadebeteende; behandling; flickor;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att belysa bemötandet av flickor med självskadebeteende. Utifrån litteraturen har det varit svårt att studera vårt ämne, eftersom det har gjorts få undersökningar kring problematiken och det har varit svårt att finna en självklar definition på det vi har studerat. LÄS MER

 4. 4. Kritiska faktorer i projektets tidiga faser -En studie av ABB Contracting, TietoEnator Processing&Network Support och Sigma Design&Development

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Linda Särnqvist; Charlotte Bälter; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; projekt; projektstart; startfas; kritiska faktorer; Jonas Söderlund; Ekonomi;

  Sammanfattning : Att arbeta i projekt är historiskt ingen ny företeelse då idén om att strukturera upp arbetet i projektform är något vi burit med ossunder årtusenden. Trots att det med tiden vuxit fram nya bra idéer kring hur arbetet i projekt skall styras är det många av dagens företag som misslyckas med att uppnå de uppsatta målen. LÄS MER