Sökning: "Christina Linderos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Linderos.

  1. 1. Specialpedagogens roll på gymnasiet : En intervjustudie kring specialpedagogens uppdrag, sammanhang och arbetsuppgifter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Christina Linderos; [2016]
    Nyckelord :arbetsuppgifter; elev; elevhälsa; gymnasium; krav-; kontroll- och stödmodell; mandat; samverkan; specialpedagog; uppdrag; yrkesroll;

    Sammanfattning : Då det i svensk forskning saknas studier kring specialpedagogens roll på specifikt gymnasieskolor syftar denna studie till att få närmare kunskap om specialpedagogens uppdrag i förhållande till elevhälsa och det elevvårdande arbete som bedrivs på gymnasieskolor. Empiriskt material samlades genom intervjuer med åtta på gymnasiet verksamma specialpedagoger. LÄS MER