Sökning: "Neurodevelopmental disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Neurodevelopmental disorders.

 1. 1. "Det ser bra ut på pappret, men funkar inte i praktiken" : En kvalitativ studie om samverkan kring barn och unga med NPF

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmy Jakobsson; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :barriers; child and youth psychiatry; collaboration; conditions; cooperate; neurodevelopmental disorders; school; social services; barn- och ungdomspsykiatrin; förutsättningar; hinder; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : Diagnostiseringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökat de senaste åren. Samtidigt visar forskning att barn och unga med NPF löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och utsatthet i samhället. LÄS MER

 2. 2. Kunskap och förutsättningar för kunskapsanvändning avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ studie om betydelsen av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos kuratorer på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; kunskap; socialt arbete; kurator; upplevd kunskap; adhd; autism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kuratorer på ungdomsmottagningen upplever att deras kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut och hur kuratorerna tillskriver betydelse av kunskap i bemötandet. Studien är av kvalitativ ansats, där resultatet baseras på halvstrukturerade intervjuer med sju kuratorer på olika ungdomsmottagningar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Prediktorer för internaliserande besvär hos barn med eller utan neuropsykiatriska tillstånd : I vilken utsträckning gäller kända risk- och skyddsfaktorer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Axel Nordin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Neurodevelopmental disorders (NDD[1]) such as ADHD and autism spectrum disorder have high heritability and are often comorbid with each other and with internalizing disorders such as depression. Though there are known risk and protective factors for internalizing disorders, it is not clear to which extent these apply for children with NDD. LÄS MER

 4. 4. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. LÄS MER

 5. 5. RELATIONSKOMPETENS I MÖTET MED ELEVER MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR : EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellinor Öberg; Carolina Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :attachment; NDD; relationship; school; anknytning; npf; relation; skola;

  Sammanfattning : Trygga relationer mellan pedagog och elev är av stor betydelse då det ökar elevens skolresultat och motivation inför skolan. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) står inför många utmaningar i skolan och det är inte ovanligt att elevgruppen har hög frånvaro. LÄS MER