Sökning: "Neurodevelopmental disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Neurodevelopmental disorders.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro för ungdomar med ESSENCE; En kvalitativ studie om vad som beskrivs som hjälpsamt för att få tillbaka ungdomarna till skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanne Andersson; Maryam Fetrak; [2023-11-17]
  Nyckelord :School refusal or absence or attendance. ESSENCE; developmental disorders;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien var att elever som ryms under ESSENCE-konceptet är överrepresenterade gällande problematisk skolfrånvaro (Munkhaugen 2018). ESSENCE betyder Early Symtomatic Syndroms Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett paraplybegrepp för neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser utan ställd diagnos (Gillberg 2018). LÄS MER

 2. 2. Att ifrågasätta sin diagnos: En kvalitativ studie om hur personer med diagnoserna ADHD och/eller AST resonerar kring avdiagnostisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Filippa Dahlström; Signe Cedergren; [2023]
  Nyckelord :ADHD; ASD; neurodevelopmental disorders; autism; de-diagnosing; misdiagnosis; overdiagnosis; stigma; AST; NPF; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; avdiagnostisering; feldiagnostisering; överdiagnostisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is an ongoing debate regarding the increasing ADHD and ASD diagnoses, suggesting both possible overdiagnosis and underdiagnosis. Unclear boundaries and overlap with other psychiatric conditions also pose a risk of misdiagnosis. Recently, the topic of "de-diagnosing" (avdiagnostisering) has emerged. LÄS MER

 3. 3. Sömninterventioner för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Malmström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Authentication challenges for people with neurodevelopmental disorders

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patryk Chrzan; [2023]
  Nyckelord :Authentication; passwords; neurodevelopmental disorders; cybersecurity; disabilities; Autentisering; lösenord; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; datasäkerhet; funktionshinder;

  Sammanfattning : We live in a world where we increasingly depend on information technology, as much of our work and education occurs online, often from home. An average user has an increasing amount of accounts for all kinds of online services, making authentication more and more important. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemslärares förhållningssätt till elever med NPF-diagnos : En studie om hur fritidshemslärare förhåller sig till och strukturerar fritidshemsverksamheten för att inkludera elever med NPF-diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sara Ekman; Mattias Svedberg; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; förhållningssätt; inkludering; ledning; NPF-diagnoser; relationer; struktur.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få inblick i hur fritidhemslärare förhåller sig till elever med NPF-diagnoser samt hur de strukturerar verksamheten så att alla elever inkluderas. Studiens empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med nio fritidshemslärare från olika svenska skolor i olika kommuner med varierad erfarenhet och utbildning. LÄS MER