Sökning: "Civics education"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Civics education.

 1. 1. DESINFORMATION, KOMMUNIKATION OCH KLASSRUMMET : Lärares upplevelser av desinformation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2021]
  Nyckelord :​civics education; deliberative democracy; disinformation; fake news; media literacy; misinformation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine perceptions among civics teachersactive in upper primary and secondary schools in Sweden regardingdisinformation. In particular, the study focuses on ways in which disinformation inthe classroom interacts with media literacy as well as deliberative democraticideals. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet eller ojämställdhet? : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2021]
  Nyckelord :equality; gender; geography; education; jämställdhet; genus; geografi; undervisning;

  Sammanfattning : Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. LÄS MER

 3. 3. Normkritik i skolan - en självklarhet? : En kvalitativ intervjustudie i hur det kan gestalta sig i ämnet samhällskunskap för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Kristine Engström; [2021]
  Nyckelord :Norms; norm criticism; norm-critical education; norm-critical pedagogy; values; civics; Normer; normkritik; normkritisk pedagogik; toleranspedagogik; värden; värdegrund; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka ett normkritiskt förhållningssätt till lärande samt lärares syn på normer och värden. Arbetet undersöker även lärares syn på möjligheter och utmaningar med normkritik i undervisningen samt hur de implementerar perspektivet i sin planering och undervisning. LÄS MER

 4. 4. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 5. 5. Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen : På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; [2021]
  Nyckelord :Outdoor education; neighborhood studies; civics teaching; teachers´ experiences; location affiliation; nature and forest school; city studies and study visits; Utomhuspedagogik; närområdesstudier; samhällskunskapsundervisning; lärares erfarenheter; platstillhörighet; natur- och skogsskola; stadsstudier och studiebesök;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken betydelse närområdesstudier ochutomhuspedagogisk undervisning knuten till lokalsamhället har för lärare i samhällskunskap,att skapa variation i undervisningen och om samt hur lärare använder närområdet i sinundervisning i årskurs 4–6. Det finns tidigare forskning kring främst natur- och äventyrsinriktadutomhuspedagogik som fokuserar på yngre elever, men mindre kring närområdesstudier,studiebesök och besök från samhället, för ämnet samhällskunskap. LÄS MER