Sökning: "Compensatory mission"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Compensatory mission.

 1. 1. Elevhälsans vägledning : En fallstudie om specialpedagogiskt arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ljiljana Milic Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Keywords: consultation; central student health; neuropsychiatric disabilities; primary school; relational competence; special needs education.; central elevhälsa; grundskola; handledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; relationskompetens; specialpedagogiken;

  Sammanfattning : Milic Pavlovic, Ljiljana (2021). Student health guidance. A case study about special educators' work. LÄS MER

 2. 2. Kompensatoriska undervisningsstrategier : - en kunskapsöversikt om likvärdig utbildning med utgångspunkt i elevers socioekonomiska bakgrund

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Valentina Barkijevic; Adna Bekic; [2021]
  Nyckelord :equivalent education; compensatory mission; didactic; socioeconomic background; social class; likvärdig utbildning; kompensatoriskt uppdrag; didaktik; socioekonomisk bakgrund; social klass;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine different types of didactic methods and strategies that teachers can use and incorporate in the classroom to strengthen and enhance equity and to ensure an equal education for all students despite socioeconomic background. The paper begins with an explanation of relevant concepts such as equity, socioeconomic background and so called freedom of school choice. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 4. 4. "Färgglatt och lekfullt" : En studie om förskolans kompensatoriska uppdrag och barns möjligheter till kunskap om goda hälsovanor utifrån pedagogernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellinor Carlberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; hälsovanor; kompensatoriska uppdraget; näringsrik kost;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla kunskaper om hur förskolan arbetar med detkompensatoriska uppdraget för god hälsa, samt synliggöra hur barnen får möjlighet att utvecklakunskaper om goda hälsovanor med inriktning på kost i verksamheten utifrån pedagogernasperspektiv. Utifrån syftet skapades frågeställningarna; Hur arbetar förskolan för att främja barnskunskaper om goda hälsovanor, samt; På vilket sätt formas måltiderna för att möta barnensolika behov? Syfte och frågeställningar besvarades utifrån en kvalitativ ansats med enkät ochintervju som metod. LÄS MER

 5. 5. Brist på högläsning i hemmet : En studie om skolans kompensatoriska uppdrag vad det gäller högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sandra Densborn-Wahlqvist; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; socio-economic background; compensatory assignment.; Högläsning; socioekonomisk bakgrund; kompensatoriskt uppdrag;

  Sammanfattning : Reading aloud is considered an important part of child development yet there are still many children who come to school with limited experience of being read to at home. Research has shown that a contributing factor as to why children have limited experience with reading aloud, linking it to their socio-economic background. LÄS MER