Sökning: "Dubbel_problematik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Dubbel_problematik.

 1. 1. Att möta dubbel problematik : En kvantitativ studie om våldsutsatta kvinnor med missbruksellerberoendeproblematik utifrån missbrukshandläggaresperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Åsa Djuse; Lovisa Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :social workers; violence; substance abuse; ideal victim; social work.; missbrukshandläggare; våld; missbruks- och beroendeproblematik; idealiska offer; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Most women with substance-abuse problems are also subjected to violence, constituting a serious societal challenge. The social support they receive has been found insufficient and a need to strengthen knowledge/skills within social services has been highlighted. LÄS MER

 2. 2. Prostitutionen i Norrland : Socialtjänstens ansvar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Sevä; Ylva Lindström; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; Sexköp -are ; Socialt arbete; Socialtjänst och Socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats:   Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?   Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. LÄS MER

 3. 3. "Vart ska jag få hjälp?" En kvalitativ studie om personer med dubbel problematik och deras upplevelser av vård och behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lovisa Peterson; Wanche Jennifer; [2016]
  Nyckelord :Dubbel problematik; Dubbeldiagnos; Missbruk; Psykisk ohälsa; Behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Föreliggande studie utgår från människor med en dubbel problematik gällande psykisk ohälsa och missbruk. Syftet med studien är att utifrån insatsmottagarens egna erfarenheter och berättelser undersöka deras upplevelser av den vård, de insatser och det arbete som utförts gällande deras dubbla problematik. LÄS MER

 4. 4. Dubbel problematik kräver dubbel kunskap. : En kvalitativ studie i hur samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin sker kring personer med dubbeldiagnos, med fokus på hur deras respektive kunskaps- och förklaringsmodeller påverkar samverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Maria Tovesson; Gabriella Tove; [2010]
  Nyckelord :dual diagnosis; severe mental illness; substance abuse; collaboration; psychiatry; social services.; dubbeldiagnos; svår psykisk sjukdom; missbruk; samverkan; psykiatri; socialtjänst.;

  Sammanfattning : People with severe mental illness and co-occurring substance abuse are an especially vulnerable group in society as health care for those is shared between municipality and county council. There is an associated health need of this target group so the interaction of the social services and the psychiatric care is of great importance. LÄS MER

 5. 5. Vad har man för chanser? : En kvalitativ studie om CM-teamets arbete för brukare med psykisk problematik i kombination med missbruk, belyst ur ett maktperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Johansson; Jenny Lööw; [2010]
  Nyckelord :case management; dual problem; power; relation and motivation; case management; dubbel problematik; makt; relation och motivation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, utifrån ett personal- och brukarperspektiv, undersöka vilka yttre och inre maktaspekter som kommer till uttryck och påverkar CM-teamets arbete samt hur dessa maktaspekter tar sig i uttryck i relations- och motivationsarbetet. CM-teamet är en verksamhet som arbetar för att samordna insatser från kommun och landsting för de individer som har ett vårdbehov för sitt missbruk och sin psykiska problematik och som faller mellan stolarna. LÄS MER