Sökning: "Elin Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Elin Berglund.

 1. 1. Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tilda Kasperowski; Elin Berglund; [2021-01-15]
  Nyckelord :nyutexaminerade socionomer; profession; socionomutbildningen; akademisering; kunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Göteborgs universitet upplever hur väl kunskapen från socionomprogrammet överensstämmer med kunskapen som förväntas på deras arbetsplatser. Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 48 nyutexaminerade socionomstudenter som tagit examen 2018, 2019 och 2020. LÄS MER

 2. 2. ”Eftersom vi vet att vi inte kan lära barn allting, är det bäst att lära dem att lära sig själva” : om lärares undervisning i lärandestrategier i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Berglund; Linnea Sköld; [2021]
  Nyckelord :Lärandestrategier; metakognition; självreglerat lärande; metakognitiva strategier; kognitiva strategier; socio-affektiva strategier; lärarperspektiv; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The teacher's practice is based on the Swedish curriculum where the concept of strategy occurs hundreds of times however, the concept is not explicit. The concept of learning strategies is vast and implies different interpretations which result in unique teaching methods. LÄS MER

 3. 3. En hjälpande tass : En studie om hundens inverkan på ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Sjöberg; Lovisa Berglund; [2020]
  Nyckelord :well-being; fellowship; self-esteem; youths; dog; välbefinnande; samhörighet; självkänsla; ungdomar; hund;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva och förstå hur samvaro med hund kan bidra till att öka ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla. Studien har utgått från en etnografisk metodansats där två observationer genomförts på en hundkurs för ungdomar i en kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Funktionsvariation i skönlitteratur : En litteraturstudie med fokus på hur funktionsvariationer skildras i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Berglund; [2020]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskriminering; narrativanalys; hermeneutik; crip theory Louise Rosenblatt; skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur det i kursen Svenska 1 på gymnasiet går att arbeta med två skönlitterära verk, Hannahs hemlighet och Undret, för att skapa medvetenhet om diskriminering utifrån temat funktionsvariation. Studien ämnar ge förslag till hur det går att arbeta med frågor kring funktionalitet i svenskundervisningen samt till att styrka användningen av skönlitteratur vid arbete med värdegrundsfrågor. LÄS MER

 5. 5. ”Daniel Wellington-effekten” : Samskapande och engagemang på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Berglund; Elin Cederholm; [2020]
  Nyckelord :Värdeskapandeprocess; Samskapande; Engagemang; Influencer marketing; Instagram; Daniel Wellington;

  Sammanfattning : Engagemang och samskapande i symbios kan leda till samskapande av värde för samtliga inblandade aktörer. Studien ämnar att undersöka hur och varför företag arbetar med engagemang och samskapande på Instagram. För att undersöka detta har studien applicerats på företaget Daniel Wellington. LÄS MER