Sökning: "Eric Backlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Backlund.

 1. 1. Valuta och internationellt bistånd : Svenska biståndsorganisationers hantering av valutaköp och valutarisk

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Eric Backlund; Jonathan Sörensson; [2015]
  Nyckelord :currency; foreign; trade; FX; aid; NGOs; NGO; non governmental organizations; organizations; risk; humanitarian; international; management; options; forwards; swap; USD; EUR; exposure; transaction; translation; effective; efficient; bistånd; NGOs; NGO; biståndsorganisationer; hjälporganisationer; humanitära organisationer; biståndsmedel; valuta; valutahandel; valutakurser; valutarisk; risk; riskhantering; valutaköp; transaktionsexponering; translationsexponering; hård valuta; exotisk valuta; valutaförlust; valutahantering; valutariskhantering; svenska biståndsorganisationer; SIDA; ramorganisationer; ramavtal; avtal om rambidrag; optioner; terminer; valutaoptioner; valutaterminer; NDF; förlustfinansiering; intern riskreducering; ekonomisk; effektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Biståndsorganisationer (NGOs) är verksamma i hela världen och exponeras följaktligen mot valutarisk. Organisationerna hanterar biståndsmedel i så väl vanliga som ovanliga valutor när de på olika sätt finansierar lokala samarbetspartners. LÄS MER

 2. 2. Tolkning av försäljningsklausuler i återförsäljaravtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eric Backlund; [2002]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En viktig distributionskanal för många tillverkningsföretags försäljning är användandet av återförsäljare. Återförsäljaren köper och säljer i eget namn och för egen räkning. Majoriteten av återförsäljaravtalen inkluderar en ensamrätt för återförsäljaren. LÄS MER