Sökning: "Etisk bedömning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Etisk bedömning.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Mörling; Liubov Vasilieva; [2017-01-05]
  Nyckelord :hembesök; erfarenhet; BHV-sjuksköterska; BVC; empowerment; etisk stress; home visit; experience; child health care nurse; child health care; empowerment; ethic stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska barnavårdscentraler erbjuda hembesök till alla familjer när deras barn är åtta månader gamla. I dagsläget erbjuder endast enstaka barnavårdscentraler hembesöket. LÄS MER

 2. 2. Det etiska beslutsfattandet : En studie på svenska fastighetsmäklarbranschens attityd rörande etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Pettersson; Anna Säbben; [2016]
  Nyckelord :Ethical decision making; Ethical Judgement; Moral Obligation; Moral Intent; Perceived importance; Ethical Dilemma; Real Estate Agent; Etiskt beslutsfattande; Etisk bedömning; Etisk plikt; Etisk avsikt; Uppfattad betydelse; Etiskt dilemma; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i den etiska beslutsprocessen. MetodEn analys av tidigare forskning genomfördes för att skapa en teoretisk referensram samt få en god översikt över forskningsområdet. LÄS MER

 3. 3. Läraretik i teori och praktik : Bedömning, mobbning och konflikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johannes Finnman; Alexandra Larsson; [2014]
  Nyckelord :Läraretik; Mobbning; Konflikthantering; Bedömning; Professionalism;

  Sammanfattning : Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. LÄS MER

 4. 4. Vad kan vi tillåta? En normativ teori om otillåtet risktagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Karlström; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; gärningsculpa; otillåtet risktagande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När jag kom i kontakt med begreppet gärningsculpa, som är en nödvändig brottsförutsättning, under mina straffrättsstudier här vid Lunds Universitet slogs jag av att det, såvitt gäller just gärningsculpan, krävs en icke oväsentlig bedömning av domstolarna som saknar adekvata riktlinjer. I denna uppsats har jag därför försökt att: A) Beskriva svensk straffrätt gällande den straffrättsliga konstruktionen gärningsculpa, såsom den beskrivs av straffrättsprofessorn Nils Jareborg, B) Belysa den brist jag anser att konstruktionen innehåller, vilket är avsaknaden av en sammanhållen och enhetlig normativ teori gällande vilka handlingar eller underlåtenheter som kan anses utgöra tillåtet eller otillåtet risktagande, samt förklara varför detta faktiskt är en brist, samt C) Beskriva grunddragen en kandidat till ovan nämnda normativa teori, vilket jag gjort med hjälp av normativ etisk teori, därför att detta ämnesområde behandlar just den typ av teori som saknas i gärningsculpabedömningen. LÄS MER