Sökning: "Förhörsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Förhörsledare.

 1. 1. Frågor som bjuder in till fri återberättelse eller frågor med riktade svar? : en kvalitativ studie om förhörsledares sätt att nyttja olika kommunikativa strategier i förhör.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Maria Bygdén; Hannah Östman; [2018]
  Nyckelord :Förhörsledare; förhör; vittne; målsägande; misstänkt gärningsperson.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes som en kvalitativ studie, vars syfte var att undersöka hur förhörsledare använde olika typer av frågor vid förhör med vittnen, målsägande samt misstänkta gärningspersoner. Resultatet baserades på 44 stycken dialogförhör som analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där resultatet visade att språket används taktiskt för att uppnå olika mål i olika kontexter. LÄS MER

 2. 2. Good cop / Bad cop

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Antonia Larsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetens påverkan; förhörsmetoder; polisiärt arbete; rättssäkerhet; interrogation methods; police work; legal certainty; experience;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur förhörsledare väljer förhörsmetod och hur det kan påverka rättssäkerheten. Syftet var att undersöka hur erfarenheten påverkar förhörsledarens val av förhörsmetod samt hur erfarenheten tas tillvara och sprids inom Polisverksamheten. Studien har genomförts i samarbete med Polisen i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Förhörsledares uppfattningar av sitt arbete med hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Niit; Kristina Åström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det existerar olika perspektiv och definitioner gällande hedersrelaterat våld och två vanliga perspektiv är kulturperspektivet och könsmaktsperspektivet. Olika synsätt på hedersrelaterat våld kan leda till svårigheter för polisen vid utredning, stöd till brottsoffer samt vid senare åtal. LÄS MER

 4. 4. Förhör med barn: en rättssociologisk och kvalitativ studie som behandlar problematiken med att förhöra barn som är brottsoffer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Matilda Larsson; [2011]
  Nyckelord :förhör; förhörsledare; barn; polisen; brottsoffer; sociala institutioner; social kontroll; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative, discourse analysis of police interviews with children who have been assaulted by a related. The aim with the study was to investigate how the interviews are conducted by the children investigators within the Police. I examine which kind of norms the investigator act from and that can be identified in the interviews. LÄS MER

 5. 5. Tala är silver, tiga är guld : Om målsägande flickors utrymme och möjlighet till fritt berättande i förhör om misstänkta sexuella brott. En jämförelsestudie av förhörsledares språk ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Hernell; Lovisa Mettou; Josefin Olsson; [2010]
  Nyckelord :interrogation techniques; sexual offenses; language; gender perspective; girls; förhörsteknik; sexuella brott; språk; genusperspektiv; flickor; barnsamtal; polisförhör; fritt berättande; förhörsledare; socialt stöd; multipelfrågor; ledande yttranden; sexuella ord; ordmängd; begriplighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the interrogation transcripts of interviews with girls between the age of 11 and 16 who are alleged victims of sexual crimes. The examination is done from a gender perspective, by comparing six interrogations by male interrogators and eight interrogations by female interrogators. LÄS MER