Sökning: "Förskola inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden Förskola inkludering.

 1. 1. Metoden TAKK som inkludering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Blohmé; Erika Hedengård; [2019]
  Nyckelord :AAC; communication; children with special needs; inclusion KWS; preschool; Barn med särskilda behov; förskola; inkludering; kommunikation; TAKK;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how educators work with ACC (KWS) as inclusion in preschools. As future educators it is in our interest to contribute with more knowledge about the method and its ability for inclusion for all children. The study was carried out as a qualitative investigation. LÄS MER

 2. 2. Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jaquline Nilsson; Rebecca Dahlstrand; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; en förskola för alla; förhållningssätt inkludering; läroplanen;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det är av intresse att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd i relation till vad styrdokumenten säger. LÄS MER

 3. 3. En inkluderande förskola för alla barn (?) En intervjustudie med förskollärare om inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Larsson; Annelie Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I arbetet som blivande förskollärare kommer vi till att möta många barn, alla är de unika och olika och vår roll blir att skapa förutsättningar genom lärorika miljöer. En viktig aspekt för barns lärande och utveckling är att känna sig inkluderad i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i förskolan : en studie om förskollärares uppfattning av innebörd och utförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pernilla Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; särskilt stöd; inkludering; meningsfull utbildning; En förskola för alla; specialpedagogik i förskolan; kvalitetsarbete.;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur förskollärare uppfattar extra anpassningars innebörd och utförande i förskolan. Syftet är att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar genomförs i förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga specialpedagogiska arbetet där. LÄS MER