Sökning: "Helena Granberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Helena Granberg.

 1. 1. Lära in ute : En kvalitativ undersökning om förskollärares och fritidslärares syn på utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helena Boström; Stina Granberg; [2014]
  Nyckelord :barn; utomhus; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förskollärares och lärare i fritidshems syn på utomhuspedagogik. De frågeställningar vi ville ha svar på var: Vad innebär utomhuspedagogik för lärare? På vilket sätt uppfattar lärare att de arbetar med utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare att det finns med utomhuspedagogik? För att få svar på dessa frågeställningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod där åtta lärare från tre olika skolor deltog. LÄS MER

 2. 2. En conjoint analys av förpackningsattribut.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Linda Granberg; Helena Niklasson; [2014]
  Nyckelord :Conjoint analys Föpackningsdesign Livsmedelsförpackningar; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Abstract Title: A conjoint analysis of packaging attributes. How can the attributes of a product’s packaging best look like to attract the consumer? Authors: Linda Granberg & Helena Niklasson Supervisor: Jan Svanberg Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits Purpose: The purpose is to find out how visual and technical attributes on product packaging affects the consumers tendency to want to buy the product. LÄS MER

 3. 3. Neuro vadå? Ungen kan ju inte läsa! : Finns det skillnader i tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter när lärare utöver sin lärarutbildning även har kunskaper inom neurovetenskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sophie Bergdahl; Helena Hultman; [2011]
  Nyckelord :reading and writing difficulties; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; funktionsinriktad musikterapi; fmt; fmt-metoden; neurovetenskap; pedagogik; hjärna; funktionell utveckling; hjelm; klingberg; granberg; frykholm; myrberg; läsa; skriva; lärare; skola; diagnos; margareta eriksson; lärarkompetens; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Vår avsikt med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns skillnader i tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter, om utbildade lärare även har kunskaper i neurovetenskap utifrån vidare utbildning. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av ett frågeformulär bestående av kvalitativa intervjufrågor som metod för insamlig av data. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt till patienter med fetma : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Annica Maria Djurberg; Anna Helena Granberg; [2008]
  Nyckelord :Nursing care; obesity; attitudes; Omvårdnad; fetma; attityd inställning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en sjukdom som drabbar allt fler människor i världen, och problemet beräknas öka bland befolkningen. Många människor med fetma får hjälp av sjukvården för att få stöd i en livsstilsförändring. LÄS MER

 5. 5. Rytmik och musikterapi - En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Helena Lovdal; [2007]
  Nyckelord :eurhythmics; Émile Jaques-Dalcroze; play; music therapy; psychodynamic music therapy; functional oriented music therapy; Even Ruud; rytmik; lek; musikterapi psykodonamisk musikterapi; funktionsinriktad musikterpi; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt arbete undersöker jag tre personers upplevelse av vad rytmik och musikterapi är. Jag bad dem också jämföra rytmik och musikterapi för att hitta likheter och skillnader. Jag har läst om Émile Jaques-Dalcroze, som anses vara rytmikens grundare. Jag drar också paralleller till Howard Gardner och John Dewey. LÄS MER