Sökning: "IFRS-regelverk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet IFRS-regelverk.

 1. 1. IFRS 16 - Implementeringens effekter på publika flygbolags kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Jonathan Praetorius; [2020-07-09]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; flygbolag; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.; IFRS 16; IAS 17; leasing; airlines; capital structure; debt-to-equity ratio;

  Sammanfattning : Background: Leasing has proven to be a common financing alternative in capital-intensive industries. Studies also indicate that operating leases, which according to IAS 17 are to be excluded from the balance sheet, constitute the majority of existing leasing agreements. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Raso; [2018]
  Nyckelord :Värderingsprecision; tillförlitlighet; IFRS 13; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ​Vilka faktorer påverkar precisionen vid värdering av fastigheter till verkligt värde? Seminariedatum: ​31 maj 2018 Kurs: ​FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: ​David Raso Handledare: ​Peter W Jönsson Nyckelord: ​Värderingsprecision, tillförlitlighet, IFRS 13, förvaltningsfastigheter, verkligt värde Syfte: ​Studiens syfte är att undersöka huruvida graden av extern värdering och typ av fastighetsbestånd påverkar precisionen i värdering av fastigheter i fastighetsföretag. Metod: ​Data från fastighetsförvaltande företag samlas in, datan avser information om försäljningspris för fastigheter samt fastigheternas bokförda värde. LÄS MER

 4. 4. Hur konsekvent svenska börsnoterade företag tillämpar IFRS regelverk avseende nedskrivningsprövning av goodwill och vilka faktorer påverkar uppfyllandegraden?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Natalia Ogorodnikova; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Goodwill och finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 : Ett verktyg för banker att manipulera resultatet?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; Hugo Sandström; [2015]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; resultatutjämning; värdering till verkligt värde; nivå 3; Goodwill; IFRS;

  Sammanfattning : Finanskrisen som utlöstes hösten 2008 av en alltför generös utlåningspolitik av banker och finansiella institut ledde till att deras verksamheter blev ifrågasatta. Kritik riktades bland annat gentemot IFRS regelverk och då framförallt värdering till verkligt värde som enligt vissa hade bidragit till krisens omfattning. LÄS MER