Sökning: "Ideell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Ideell rätt.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Ett oreglerat problem med en reglerad lösning - Skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Mazetti; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; Skadeståndsrätt; Civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrastöd till asylsökande och nyanlända föräldrar i Sverige : En kvalitativ studie om ledare i en ideell förening och deras erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carina Vikström; [2020]
  Nyckelord :Active parenting; health; immigrant families; parental support; parents with foreign background; Aktivt föräldraskap; föräldrastöd; föräldrar med utländsk bakgrund; hälsa; immigrerade familjer;

  Sammanfattning : Introduktion: Föräldrar spelar en viktig roll när det handlar om utvecklingen av barns fysiska och psykiska hälsa, deras sociala kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de själva får i vuxenlivet. För att stötta föräldrar i att bli trygga i sitt föräldraskap så erbjuds föräldrastöd. LÄS MER

 4. 4. Development Initiatives’ Impact on Women’s Empowerment : A Field Study on a Business Training and Microcredit Program in Kenya

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Josefin Grafford; Josefin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Women’s empowerment; Development; Development initiatives; Poverty alleviation; Microcredit; Business training; Self-help groups; Gender inequality; Feminist theory; Kenya; Kvinnors egenmakt; Utveckling; Utvecklingsinitiativ; Fattigdomsbekämpning; Mikrokredit; Entreprenörskapsutbildning; Självhjälpsgrupper; Ojämställdhet; Feministisk teori; Kenya;

  Sammanfattning : The primary goal of development organizations is poverty reduction, but their initiatives have in recent years also been recognized as a potential tool in empowering women and raising their status. Previous knowledge on the topic is largely based in an understanding of empowerment that seems to miss or overlook limitations and impacts of initiatives which authors with a more feminist view on empowerment address. LÄS MER

 5. 5. En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Lindrén; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; miljörätt; ideella miljövärden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. LÄS MER