Sökning: "Inlärningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Inlärningssätt.

 1. 1. Metoder för att anpassa undervisningen i modernaspråk för särskilt begåvade elever genomdifferentiering, berikning och/eller acceleration : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Belin; [2022]
  Nyckelord :särskilt begåvade elever; moderna språk; gifted; gifted students; acceleration; enrichment; differentiation; modern languages;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att fördjupa kunskapen om särskilt begåvade elevers behov avanpassningar, och att, genom att läsa tidigare forskning, hitta metoder och strategier för attanpassa undervisningen för särskilt begåvade elever i högstadiet, genom användning avexempelvis differentiering, berikning och/eller acceleration, främst i ämnet moderna språk.Resultatet av mina sökningar visar att det finns många beprövade sätt att differentieraundervisning på som gynnar särskilt begåvade elevers inlärningssätt, bland annat genomindividuella instruktioner, nivågrupperingar av olika slag samt anpassad- och/ellerkomprimerad/utökad läroplan. LÄS MER

 2. 2. Effekter av plankning : Utvecklande av solospel på piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olle Broström; [2021]
  Nyckelord :Plankning; improvisation; improvisationsmetodik; jazz; återskapande; gehör; transkribering; Bill Evans; Keith Jarrett; Wynton Kelly;

  Sammanfattning : Improvisation är konsten att komponera, uttala, arrangera eller framställa någonting ej förberett. Hur gör man då för att lära sig musikalisk improvisation? Vanligen sker detta med hjälp av en musikteoretisk ingång. Detta arbete syftar därför till att ta reda på vad ett inlärningssätt på en gehörsbaserad grund kan ha för effekter. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ undersökning om högstadieelevers lärandesätt inom matematiken

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Behnaz Kouchakibarzi; [2021]
  Nyckelord :Inlärningssätt; metod; motivation; undervisning; upplevelser;

  Sammanfattning : I och med att det finns olika elever med olika behov behöver läraren använda sig av olika undervisningsmetoder, så kallad individanpassad undervisning. Ett möjligt tillvägagångssätt för att kunna hitta metoder som fungerar bra eller mindre bra i lärandet enligt denna studieär att lyssna på elevernas upplevelser i matematiklärandet. LÄS MER

 4. 4. Klassrummet- en tredje lärare? : Lärares uppfattning om och utformning av den fysiska lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Joanna Adolfsson; Farhana Perez; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; specialpedagogik; fysisk lärmiljö; behov;

  Sammanfattning : I denna studie har en undersökning gjorts av hur klassrummet kan nyttjas som en extra resurs, en tredje lärare, för undervisningen. I studien har lärare blivit observerade och intervjuade kring deras uppfattning om vad som innefattar en god fysisk lärmiljö och hur de utformar sitt klassrum för att tillgodose de behov som eleverna har. LÄS MER

 5. 5. Estetiska lärprocesser i förskolan : Undervisningen om, i, med och genom de estetiska ämnena

  M1-uppsats,

  Författare :Sofie Myrman; Emma Holmeberg; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Lärandeobjekt; Proximala utvecklingszonen; Undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med de estetiska ämnena bild, musik, dans och drama. Vi ville även ta reda på deras uppfattningar av arbetet och om deras erfarenheter hade någon påverkan på arbetssättet. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som skickades ut till respondenterna via mail. LÄS MER