Sökning: "Johanna Blomkvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Blomkvist.

 1. 1. Det var en gång… : Elevers förmåga att skapa betydelse och sammanhang i berättelser– en textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Blomkvist; Lisa Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Genrepedagogik; systemisk funktionell grammatik; textanalys; berättelse; logiska samband; textstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, genom en SFG-inspirerad textanalys, ge en bild av elevers förmåga att skapa betydelse och sammanhang i berättande texter. Frågeställningarna har varit ” Hur skapar eleverna sammanhang i berättelser, med avseende på textstruktur och logiska samband?” och ” Vilka likheter och skillnader i texterna finns mellan klassen som arbetar genrepedagogiskt och klassen som inte arbetar genrepedagogiskt?”. LÄS MER

 2. 2. Akustiska åtgärder vid förtätning av staden. En studie av gröna lösningar och tyst asfalt för en förbättrad bullermiljö vid Kvarteret Skansbron.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sara Blomkvist; Johanna Edoff; Anton Hermansson; Julia Moe; Jakob Nordenstam; Gustav Thuresson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sida vid sida för rättvisans skull : En studie av Sveriges främsta journalister på film ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Camilla Andersson; Johanna Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Gender; journalism; film analysis; types of journalists in film; journalistic film characters; the view on journalist; ideal types in the journalistic profession; Swedish century; Swedish film; stereotypes.;

  Sammanfattning : The last ten years two major movies about journalists have been made in Sweden; Sprängaren and Män som hatar kvinnor. This study has looked closer at the heroine Annika Bengtsson and the hero Mikael Blomkvist from these two movies. LÄS MER

 4. 4. Att sänka sjukfrånvaron på SJ - vilka motiv finns bakom satsningen och hur ska den genomföras?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Blomkvist; Maria Carlsten; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : En hög sjukfrånvaro är ett problem för många företag idag och problemet är uppmärksammati samhällsdebatten. Ett företag som har en hög sjukfrånvaro och arbetar med att sänka den är SJ AB. Att de tagit ett initiativ till att genomföra en satsning som verkar för sänkt sjukfrånvaro, kan präglas av flera skilda motiv. LÄS MER