Sökning: "Johanna Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Johanna Håkansson.

 1. 1. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Sammanfattning : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. LÄS MER

 2. 2. Estetiska lärprocesser i ämnet svenska : Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Håkansson Akyüz; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; challenges; teachers’ perceptions; the Swedish subject; working methods; Arbetsmetoder; estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; utmaningar; ämnet svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur lärare som undervisar i årskurs F-3, ser på och använder sig av estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Hur begreppet definieras, hur det används i klassrummet samt vilka utmaningar som möjligen kan återfinnas i det estetiska arbetet skildras därför. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans mot cancer : En retorisk analys av Cancerfondens användande av offentliga personer på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Johanna Håkansson; Kajsa Hållö; [2021]
  Nyckelord :: relationsskapande strategier; retorik; identitet; celebrity endorsement; ideell organisation; extern företagskommunikation; offentliga personer;

  Sammanfattning : Vilken roll spelar offentliga personer i Cancerfondens externa kommunikation på Instagram, och vilka tänkbara identiteter kan detta generera i? Vi har gjort en kvalitativ retorisk undersökning med material insamlat från Cancerfondens Instagram, där specifikt inlägg med offentliga personers medverkan studerats. I analysen diskuteras materialet utifrån tre identitetskategorier som var särskilt utmärkande bland inläggen: Familj, Det vardagliga livet och Det hälsosamma livet. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i förskoleverksamheten : belyst ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Björk; Pauline Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Bildstöd; delaktighet; förskola; förskollärare; kommunikation; mångkultur; tecken;

  Sammanfattning : Syftet med studien som har genomförts har varit att ta reda på hur förskollärare arbetar med delaktighet i den dagliga förskoleverksamheten då det blivit synligt för oss att det kan finnas svårigheter med att göra alla barn på avdelningen delaktiga. Anledningar kan bland annat vara barn som av olika anledningar inte vill vara delaktiga eller barn som tar ganska mycket plats på bekostnad av andra barns plats och hur detta då blir en svårighet för förskollärarna. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Barassa; Petra Hvit; Jenny Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; lifestyle changes; Orem’s self-care theory; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenheter; livsstilsförändringar; Orems egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en växande folksjukdom i Sverige och globalt. Utförandet av egenvård är viktigt för att en person ska kunna undvika komplikationer och leva ett långt och hälsosamt liv. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att utföra egenvård vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER