Sökning: "Johanna Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johanna Ivarsson.

 1. 1. Vi dör ju inte om vi inte praktiserar sex - Om sexualitet och sexuell hälsa ur fem perspektiv göra, vara, bli och tillhöra x2

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johanna Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :sexualitet; sexologisk praktik; sexuell hälsa; tillhöra; identitet; normer; sexuality; sexual practice; sexual health; belonging; identity; norms;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSexualitet och sexuell hälsa är ämnen viktiga för välmående och som bör lyftas fram av professionella i arbetet med människor. Genom åtta semistrukturerade intervjuer med informanter inom sexologiområdet har studien utforskat en modell, Occupational Perspective of Sexuality (OPS), för att ta reda på om den kan bidra till sexologisk praktik, och i så fall på vilket sätt. LÄS MER

 2. 2. Intern upphandling - En analys av in house-undantaget i allmänhet och verksamhetskriteriet i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; konkurrensrätt; offentlig upphandling; public procurement; teckal; in house-undantaget; intern upphandling; verksamhetskriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en upphandlande myndighet beslutar sig för att använda sig av egna resurser vid en anskaffning krävs ingen föregående tillämpning av upphandlingslagstiftningen. EU-domstolen har i mål C-107/98 Teckal uttalat att användande av resurser som innehas av en fristående enhet under vissa förutsättningar ska anses finnas inom den upphandlande myndighetens egna organisation. LÄS MER

 3. 3. "Innovation is at the heart of everything we do" - How to sustain innovation and entrepreneurship, the case of Spotify

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Schub; Anna Ivarsson; Olivia Von Sydow; [2017]
  Nyckelord :Innovation; entrepreneurial; sustain; culture; structure; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vad är innovation inom en organisation, och varför kämpar så många företag med att förnya sig? Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka sätt etablerade företag lyckas bibehålla sin innovation och entreprenörsanda, genom att se till två huvudaspekter vilka berör ett företags kultur och struktur. Målet var också att bidra till ämnet entreprenörskap, och undersökningsfrågan besvarades genom användandet av företaget Spotify som fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Mobbad på jobbet - arbetsgivarens ansvar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsmiljö; kränkande särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 3 mars 2015 kom hovrättens dom i fallet om Lars som tagit sitt liv efter upprepade konflikter med sin närmaste arbetsledare. Lars upplevde sig vara mobbad av sin överordnade och hamnade i en djup depression. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieungdomars självkänsla och fysiska självbild på Facebook : En kvantitativ studie sett ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Caroline Forslund; Johanna Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER