Sökning: "Josefine Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Josefine Eriksson.

 1. 1. När den man älskar vill dö hemma. Anhörigas emotionella upplevelser av vård i hemmet vid livets slutskede.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Eriksson; Sanna Lindfors; [2019-08-16]
  Nyckelord :Vård i livets slutskede; Avancerad hemsjukvård; Familjecentrerad vård; Anhöriga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av människor önskar att få dö i sitt eget hem omgiven av sin familj. När en person önskar att dö i hemmet finns hemsjukvård som är specialiserad på vård i livets slutskede. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig utbildning för elever med hörselnedsättning i majoritetsskolor : En studie om extra anpassningar för en inkluderande undervisning i de lägre årskurserna

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Cajsa Forsman; Josefine Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Hörselnedsättning; anpassningar; likvärdig undervisning; inkludering; BATS-modellen.;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan står det skrivet att skolan är skyldig att anpassa undervisningen så att alla elever får hjälp att nå målen. Syftet med studien är att undersöka skolsituationen för elever med hörselnedsättning, samt vilka extra anpassningar som kan tillämpas för dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Lyxvarumärkens identitetskris i digitaliseringen : En studie som skapar förståelse för hur varumärken hanterar olika logiker som samexisterar på marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Josefine Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; Varumärken; Institutionella logiker; Konkurrerande logiker;

  Sammanfattning : Titel: Lyxvarumärkens identitetskris i digitaliseringen: en studie som skapar förståelse för hur varumärken hanterar olika logiker som samexisterar på marknaden. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. ”Vi har bara lekt idag” : 8 pedagogers uppfattningar om lekens roll för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :lek; pedagogers roll; miljö; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår datainsamling. Vi har låtit oss inspireras av fenomenografin som analysmetod, inom fenomenografin ser man på människans uppfattningar av sin omvärld vilket var en väsentlig utgångspunkt för vår studie där vi ville ta del av informanternas uppfattningar kring lekens roll för lärandet. LÄS MER

 5. 5. Revisionens värde : En kvalitativ studie om medelstora företags syn på värdet av revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Andersson; Josefine Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Revision; försäkring; försäkran; förväntningsgap; kvalitetssäkring; värde; internt värde; externt värde; medelstora företag;

  Sammanfattning : Krav på revision blev inskrivet i den svenska lagen år 1895 där det stod föreskrivet att ett bolags räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer. Med tiden har lagarna utökats och blivit fler och berör revision, rådgivning, utredningar etc. De senaste åren har synen på revisionen förändrats dramatiskt. LÄS MER