Sökning: "Kumashiro"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Kumashiro.

 1. 1. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i flyktingkrisens svallvågor : - En kvalitativ studie om lärares hantering av Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonatan Persson; [2018]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; skola; lärare; normkritiskt förhållningssätt; ‘vi’ och ‘de Andra’; representation; Kumashiro; Stuart Hall; postkolonialism;

  Sammanfattning : I studien undersöks och analyseras hur lärare hanterar Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning. Studiens empiriska material har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförda med fem respondenter, samtliga praktiserande lärare i skolor med ett mångkulturellt elevunderlag. LÄS MER

 3. 3. "If we want to change we must be willing to teach" : Exploring the potential of intersectional feminist pedagogy to change oppressive behaviours and ease a conflict in a Catalan secondary school.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Nathalie Prévot; [2018]
  Nyckelord :Intersectional feminist pedagogy; Transversal dialogue; conflict resolution; changes in oppressive behaviours; affects; assemblages; becomings; Deleuzian pedagogy.;

  Sammanfattning : Whereas transformative pedagogy is a well researched subject, intersectional feminist pedagogy and specifically Transversal dialogue has not been used to ease conflict in Catalonia. This research examines the potential for intersectional feminist pedagogy to change oppressive behaviours in both students and teachers in a classroom conflict in a Catalan secondary school. LÄS MER

 4. 4. Hare Kristus och Buddha som Messias? : en kvalitativ innehållsanalys om hur hinduism och buddhism framställs i läroböcker för gymnasiet och årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Sunnerdahl; [2016]
  Nyckelord :norm; skola; hinduism; lärobok; kristendom; religion; buddhism;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how the religions Hinduism and Buddhism compared to Christianity are portrayed and described, in a number of Swedish text books. The research questions used in order to reach the aim of the study are: How are Hinduism and Buddhism portrayed in comparison to Christianity in textbooks, Are the religions described in relation to a Christian norm in the textbooks and in what ways, and How can the portrayal of the religions be understood using theories of religious change in a modern Swedish context?The study is based on four Swedish text books used in Swedish primary school and upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Att osynliggöra det synliga : En studie om normer, könsidentitet och språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Gender identity; discourses; pre-school; equal treatment plan; group talks; queer theory; feminist poststrucuralism; Kevin Kumashiro; Könsidentitet; diskurser; förskola; likabehandlingsplan; gruppsamtal; queerteori; feministisk poststrukturalism; Kevin Kumashiro;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how well prepared educators at pre-schools are to receive children with another gender identity than their biological gender. The focus for the study lies on the discourses that exist in the pre-school regarding gender norms and how they become visible through the language educators use in the equal treatment plans, that are a part of the pre-schools value works, and in talks between educators. LÄS MER