Sökning: "Lex Rei Sitae"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lex Rei Sitae.

 1. 1. Säkerhetsrätter på vift – De svenska lagvalsreglerna i en unionsrättslig kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; internationell privaträtt; sakrätt; Lex Rei Sitae; lagval; Fri rörlighet för varor; säkerhetsrätter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses choice of law in the area of property law, specifically security rights in movables, in the Swedish legal system. The conformity to EU-law and the impact of EU-law on the Swedish regulations are discussed. This is done by using Swedish legal dogmatic method combined with EU legal methods to present and analyse the regulations. LÄS MER

 2. 2. Den exklusiva behörigheten vid talan avseende sakrätt i fast egendom - En analys av EU-domstolens tolkning av art. 24.1 Bryssel Ia-förordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gunnar Bramstång; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; international private law; processrätt; civil procedure; sakrätt; Bryssel Ia-förordningen 1215 2012 ; Brussels I regulation recast 1215 2012 ; exklusiv behörighet; exclusive jurisdiction; talan avseende sakrätt i fast egendom; proceedings relating to rights in rem in immovable property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar innebörden av fastighetslandets exklusiva behörighet vid talan avseende sakrätt i fast egendom, enligt art. 24.1 Bryssel Ia-förordningen (förordning 1215/2012), samt dess relation till svensk internationell privat- och processrätt. LÄS MER

 3. 3. Lex rei sitae och säkerhetsrätter i lösöre vid gränsöverskridande handel inom EU : är effekten av reglerna handelshindrande och är en harmonisering möjlig?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Lestrup; [2014]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hypotekarisk säkerhet i lös egendom - tre länder, tre lösningar och svårigheten att enas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Klefbeck; [2010]
  Nyckelord :Kredit- och säkerhetsrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; EG-rätt; Internationell privaträtt; Komparativ rätt; Sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flertalet näringsidkare är i behov av krediter när verksamheten skall startas upp eller större investeringar skall göras. Borgenären kräver här inte sällan en säkerhet för sin fordran. Huvudregeln är att handpanträtter skall traderas till borgenären. LÄS MER