Sökning: "Linn Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Linn Persson.

 1. 1. Inomhusklimat för simulering av hög boendetäthet i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Linn Linderholt; Lovisa Persson; [2023]
  Nyckelord :Trångbodd; inomhusklimat; lägenhet; koldioxidproduktion; värmeproduktion; fuktproduktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years overcrowding has decreased in European countries, but in Sweden overcrowding has increased, especially in the big cities. There is an ongoing problem in Swedish society regarding overcrowding that needs to be further investigated, and how these accommodations affect the design of the buildings they live in. LÄS MER

 2. 2. “Det är svårt när det inte ser ut som vanligt” : En empirisk studie om kritiska aspekter av tallinjen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linn Persson; Lidia Szczerba; [2023]
  Nyckelord :Taluppfattning; tallinje; kritiska aspekter; variation; variationsmönster; matematik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : God taluppfattning är grunden i all matematik och kunskap om tal är en vanligdel i definitionen om taluppfattning. Tallinjen kan användas som hjälpmedel föratt utveckla elevers taluppfattning. För att kunna utveckla undervisningen kringtallinjen behöver läraren veta vilka kritiska aspekter som hör ihop med detmatematiska området. LÄS MER

 3. 3. Gör vi tillräckligt för våra barns hälsa relaterat till deras skärmvanor? : BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande strategier utifrån erfarenheter i samtal med föräldrar och barn om skärmvanor. En kvalitativ empirisk studie.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jessica Persson; Winberg Linn; [2023]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; child health care; conversation; interview study; screen time.; Barnhälsovård; Bronfenbrenner; intervjustudie; samtal; skärmtid. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att skärmanvändningen hos barn- och ungdomar går allt längre ner i åldrarna. Det går också att se ett samband mellan ökad skärmtid och ohälsa hos barn- och ungdomar. Skärmvanor är ett relativt nytt ämne som tas upp på BHV och forskningen är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av barn med akut smärta inom slutenvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Persson; Elin Sisell; [2022]
  Nyckelord :children; experience; hospital nurse; pain; barn; erfarenhet; sjuksköterska; sjukhus; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse vilket skattas individuellt då varje enskild person upplever smärta olika. Cirka 95 000 barn vårdas på sjukhus årligen i Sverige. Obehandlad akut smärta kan leda till bland annat långvarig smärta samt påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Taluppfattning : En systematisk litteraturstudie om begreppet taluppfattning samt elevers återkommande problem inom taluppfattning i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linn Persson; Lidia Szczerba; [2022]
  Nyckelord :Number sense; reoccurring problems; mathematical problems; primary school; mathematics education; Taluppfattning; återkommande problem; matematiska problem; lågstadiet; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Det råder en brist på en entydig definition av begreppet taluppfattning som är grunden för all matematik. Genom att veta vilka vanligt förekommande problem som finns inom ett ämne kan lärare förebygga problem och främja förståelse. LÄS MER