Sökning: "Maria Wennberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Maria Wennberg.

 1. 1. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 2. 2. Se mig, hör mig, möt mig : En studie om danslärares och nyanlända ungdomars möte med dansundervisning i en mångkulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :nyanländ elev; integration; flykting; intervjustudie; intersektionellt perspektiv; psykisk ohälsa; rasism;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs och analyseras nyanlända elevers upplevelse av dansundervisning samt danslärares syn på hur dansundervisning kan användas som ett medel för integration och inkludering av nyanlända. Studien är byggd på intervjuer med nyanlända elever och undervisande danslärare. LÄS MER

 3. 3. Svenska civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga : En kvantitativ studie med DIT-testet utförd vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Fritz; Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :DIT-test; etisk resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Behovet av affärsetik är utbrett i affärsvärlden. Flertalet händelser som skakat affärsvärlden är skandalerna om Lehman Brothers, WorldCom, Enron och Arthur Andersen, som skett kring millennieskiftet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik inom den somatiska vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josephine Lindberg; Maria Wennberg; [2014]
  Nyckelord :Stigmatisering; fördomar; sjuksköterskor; missbrukare;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Under 2000-talet har det skett en stor ökning i användandet av både narkotika och alkohol och därmed har också antalet personer som vårdas för missbruk stigit. Stigmatisering och fördomar är vanligt förekommande mot denna patientgrupp, både i samhället och bland vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Johansson; Tove Wennberg; [2014]
  Nyckelord :bröstcancer; upplevelse; livsförändrade händelse;

  Sammanfattning : Bröstcancerär den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sjukdomen är enlivsförändrande händelse och det krävs god kompetens hos sjuksköterskan för attkunna stödja och hjälpa kvinnorna. Syftet med denna litteraturstudie var attbeskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. LÄS MER