Sökning: "observera en lektion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden observera en lektion.

 1. 1. Att skapa en poplåt i årskurs 5 & 6, ackord & text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulf Ganrot; [2018]
  Nyckelord :lärande; popplåt; ackordföljd; musik; begrepp; praktik reflektion; tyst kunskap; text; perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hypotesen om att relationen mellan ackord & text kan an-vändas som pedagogisk metod för att lära eleverna skapa egna poplåtar. Studien är ett försök att etablera en relation, mellan den medierade musikkulturen som eleverna dagligen möter, och den musikpedagogik som skolmiljön står för. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en poplåt i årskurs 5 & 6, ackord & text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulf Ganrot; [2018]
  Nyckelord :lärande; ackordföljd; text; poplåt; begrepp; musik; praktik; reflektion; tyst kunskap; perspektiv; dynamik;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hypotesen om att relationen mellan ackord & text kan an-vändas som pedagogisk metod för att lära eleverna skapa egna poplåtar. Studien är ett försök att etablera en relation, mellan den medierade musikkulturen som eleverna dagligen möter, och den musikpedagogik som skolmiljön står för. LÄS MER

 3. 3. VR from a Learning Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Niwhede; Alexander Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Pedagogy; User-centered design; Variation theory; Interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns många exempel på att använda teknologi i skolan för att förbättra elevers lärande. En relativt oanvänd teknologi i utbildning är Virtual Reality. De flesta VR applikationer som används i utbildning idag är passiva virtuella studiebesök, där användaren interagerar med applikationen genom att observera den virtuella världen. LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av särskilt stöd : Samspel mellan barn och pedagoger inom skolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Jernberg; Heidi Gillgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd samspelar med andra barn och pedagoger inom skola och grundsärskola. Som metod har vi valt att observera två barn i olika åldrar, samt intervjua föräldrar och pedagoger. Deltagarna som medverkar i studien är förknippade med våra gamla arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. "Ja, de' blir så mycke' bättre" : En självobservation om att engagera funktionsnedsatta i ensembleverksamhet med hjälp av olika semiotiska resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Hanna Zätterman; [2015]
  Nyckelord :Learning disabilities; multimodal perspective; semiotic resources; ensemble situations; music teacher; self-observation; Funktionsnedsättning; multimodalt perspektiv; semiotiska resurser; en-sembleverksamhet; musiklärare; självobservation;

  Sammanfattning : I denna studie har jag genom att observera mig själv utforskat hur jag som blivande musiklärare undervisar vuxna, som har funktionsnedsättningar, i ensemble. Syftet har varit att undersöka vilka semiotiska resurser jag använder mig av då jag undervisar, hur de används och hur de förändras under arbetets gång. LÄS MER