Sökning: "Marie Helt"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Marie Helt.

 1. 1. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk kompetens- Fem skolledares uppfattning och beskrivning av begreppet specialpedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie-Louise Alkewall Troedsson; Catarina Persson; [2019]
  Nyckelord :skolledare; speciallärare; specialpedagogisk kompetens; specialpedagoger; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Formuleringen “specialpedagogisk kompetens” i skollagen (SFS 2010:800) lämnar fältet öppet för tolkningar som inte nödvändigtvis innebär att den som arbetar med specialpedagogiska frågor på en skola har utbildning för det. Arbetet intresserar sig för att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen egentligen uppfattas av skolledarna som är ytterst ansvariga för att tillgodose att den specialpedagogiska kompetensen finns, och att den kommer eleverna till gagn. LÄS MER

 3. 3. Att främja en hälsosam vikt hos överviktiga barn : Barnhälsovårdsjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande insatser

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marie Granlund; Cynthia Kjerr; [2019]
  Nyckelord :Child health care; health promotion; overweight children; qualitative method; specialized nurses; Barnhälsovård; hälsofrämjande arbete; kvalitativ metod; specialistsjuksköterska; överviktiga barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom barnhälsovården (BHV) arbetar specialistsjuksköterskor hälsofrämjande och förebyggande. Tidig uppmärksammad ohälsosam tillväxt kan åtgärdertidigtimplementeras för att förebygga följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 4. 4. ”Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om!” : En fallstudie om maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och undervisas i en gymnasiesärskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Wetterstrand; [2019]
  Nyckelord :Elevassistent; etnicitet; funktionalitet; intellektuell funktionsnedsättning; intersektionalitet; normat; nyanlända; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studier av svenska nyanlända gymnasieelever med utvecklingsstörning har rönt i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet. I syfte att synliggöra elevkategorin och hinder, möjligheter och maktaspekter när dessa elever tas emot och undervisas genomfördes en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters uppfattningar om nytta av utbildning i förbättringskunskap under sin specialistutbildning. : Ett förbättringsarbete om webinarbaserad utbildning i förbättringskunskap

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Marie Granberg; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapeut; förbättringskunskap; utbildning;

  Sammanfattning : BakgrundFör Hälso- och sjukvårdens professioner är den kunskap som inhämtas under grundutbildningen inte tillräcklig för ett helt yrkesliv. Kunskapsområdet utvecklas ständigt och kompetensutveckling är nödvändigt.Fysioterapeuter har en specialistordning som omfattar 16 olika specialistområden. LÄS MER