Sökning: "Matematikhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Matematikhistoria.

 1. 1. Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bennie De Jonge; [2019]
  Nyckelord :Läroboksforskning; Matematikundervisning; Matematikhistoria;

  Sammanfattning : Forskning om användningen av matematikens historia i undervisningen har pågått länge medan läroboksforskning å andra sidan är ett relativt nytt ämne. Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan dem båda och rör specifikt uppgifter i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Komplexa tal : Några nedslag i matematikhistorien för att utveckla en matematikhistorisk integrerad undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Charalampos Triantafillidis; [2018]
  Nyckelord :Komplexa tal; begreppsbilder; litteraturstudie;

  Sammanfattning : I denna uppsats tar avstamp ifrån tidigare forskningsstudier om elevers missuppfattningar av komplexa tal samt även idéer om de möjligheter som integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen medför. Med detta som bakgrund redogörs för några historiskt viktiga bidrag och framsteg gällande de komplexa talens utveckling genom tiderna. LÄS MER

 3. 3. Integrering av matematikhistoria i matematikundervisningen – En litteraturstudie om för- och nackdelar samt metoder för genomförandet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Agnes Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Matematik; historia; matematikens historia; matematikundervisning; uppfattningar; lärare; lärarstudenter;

  Sammanfattning : Både ämnesplanen för matematik i svensk gymnasieskola samt det centrala innehållet för samtliga gymnasiala matematikkurser framhåller att matematiken har en flertusenårig historia och att matematikundervisningen ska knyta an till matematikens historiska utveckling och betydelse. Det är tydligt att matematikhistoria ska integreras i matematikundervisningen men det finns indikationepå att matematikundervisningen i svensk skola idag har få eller inga inslag av matematikhistoria trots att detta anges som ett centralt innehåll. LÄS MER

 4. 4. Saknas den historiska dimensionen? : Om matematikens kulturhistoria ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Jörgen Nilsson; [2017]
  Nyckelord :history of matematics; mathematics didactics; literature study; matematikhistoria; matematikdidaktik; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om matematikens kulturhistoria ur ett didaktiskt perspektiv i gymnasieskolans undervisning. Syftet är dels att undersöka hur lärare och elever ser på matematikens historia och dess inkluderande i matematikundervisningen, dels om det finns en diskrepans mellan olika läroboksförfattare hur man tolkar Skolverkets intention om att ge eleverna möjlighet att relatera matematiken till ett historiskt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. De komplexa talens historia-vad en gymnasielärare behöver veta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jonas Salonen; [2015-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract:Examensarbete inom LärarprogrammetTitel: De komplexa talens historia vaden gymnasielärare behöver vetaFörfattare: Jonas SalonenTermin: VT 2014Kursansvarig institution: Matematiska vetenskapet GöteborgsUniversitetHandledare: Ulf PerssonExaminator: Laura FainsilberNyckelord: Komplexa tal, kubiska ekvationer, kvadratiska ekvationer,tredjegradsekvationer, imaginära tal, matematikhistoriaI denna uppsats förklaras de komplexa talens historia genom att först presenteraförhistorien med början kring år 50 och sedan kronologiskt gå vidare till mitten av1800taletdär begreppet komplexa tal får anses vara fött. Syftet med denna uppsats är attkoppla denna historia till gymnasieskolans läroplan, LGY11 och de kursmål och centralainnehåll som berör begreppet komplext tal. LÄS MER