Sökning: "Mattias Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Mattias Eriksson.

 1. 1. Investigation of non-metallic inclusions and chip properties in Cu-based alloys by numerical analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ousmane El Hamid; Mattias Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Analysis of the macrostructure of metallic alloys is of utmost importance as there is a direct correlation on the physical properties and some features of the structures. This is true for copper based alloys and the non-metallic inclusions (NMI) that are enclosed in their structure. LÄS MER

 2. 2. Uppskjutens skolplikt : En normaliserad särskiljning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Malin Eriksson; Mattias Bågenmark; [2022]
  Nyckelord :Avvikelse; Barn i behov av särskilt stöd; Normalitet; uppskjuten skolplikt; urskiljning;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien syftade till att belysa och problematisera hur normalitet och avvikelse konstrueras inom förskolans utbildning och vilka konsekvenser det får för övergången till (sär)förskoleklass för de barn som faller inom kategorin avvikande. Studien har en kvalitativ ansats, data genererades övervägande från fokusgrupper som bestod av förskollärare, barnskötare, verksamhetschefer och specialpedagoger alla med erfarenhet av uppskjuten skolplikt. LÄS MER

 3. 3. UTREDNING OCH UTFORMNING AV BALKONG I KL-TRÄ .Som är fuktsäker och går att utföra praktiskt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emil Eriksson; Mattias Moberg; [2022]
  Nyckelord :Balcony; Balcony detail; Balcony connection; Tension rod; CLT; Cross laminated timber; Construction; Moisture-proof; Projection; Design documentation; Investigation.; Balkong; Balkongdetalj; Balkonganslutning; Dragstag; KL-trä; Korslimmat trä; Konstruktion; Fuktsäkerhet; Projektering; Projekteringsunderlag; Utredning; Utformning; ;

  Sammanfattning : L-trä har på kort tid blivit en vanligare byggmetod. Detta har medfört att det underlag som finns för projektering inom området inte är lika väl utvecklade som andra stomsystem. De lösningar som finns inom KL-trä, är idag ofta projektbaserade och är inte är helt genomtänkta ur alla aspekter. LÄS MER

 4. 4. Bergförankring av betongtråg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Mattias Eriksson; Anton Lundquist; [2022]
  Nyckelord :Passiv förankring; mikropåle; stag; bergförankring; tråg; injekteringsbetong; upplyftning; brottsvidhäftning; vidhäftningsbrott; skjuvspänning; Finita elementmetoden; Abaqus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägen mellan Malmö och Göteborg, Västkustbanan, ska utökas till dubbelspår. Innan utbyggnad är Västkustbanan dubbelspårig hela vägen mellan Ängelholm och Göteborg, förutom sträckan genom Varberg. Utbyggnad mellan Varberg och Hamra från enkelspår till dubbelspår ska genomföras. LÄS MER

 5. 5. Ergonomiskt utvärderingsverktyg för arbetskraft över 55 år

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Samuel Nilsson Hagland; Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ergonomics; older workforce; social sustainability; Ergonomi; äldre arbetskraft; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs hur verktyget PAFS (Priority Assessment For Seniors) utvecklats. PAFS är ett verktyg som har sin grund i lastbilstillverkaren Scanias befintliga standarder för bedömning av ergonomisk belastning. LÄS MER