Sökning: "Peter Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Peter Nilsson.

 1. 1. Vem vill bli CBRN-yrkesofficer? : Hur rekryteringen till Försvarsmaktens skyddsfunktion mot massförstörelsevapen kan förbättras och utvecklas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Peter Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Conscription; Recruitment; Swedish Armed Forces; Officer; Non-commissioned officer; Image; Isomorphism; Professional identity; Socialization; Social media; Employer branding; Sensemaking; Sensegiving.; Värnplikt; Rekrytering; Försvarsmakten; Yrkesofficerare; Image; Isomorfi; Professionsidentitet; Socialisering; Sociala media; Employer branding; Meningsskapande; Meningsgivande;

  Sammanfattning : Försvarsmakten tillväxer sedan beslut togs om återinförande av värnplikt respektive utökade ekonomiska ramar för Försvarsmakten i slutet på 2010-talet av rikets ledning. Tillväxten innebär att ett ökande behov av personal måste tillgodoses och yrkesofficerare utgör en nyckelkategori att rekrytera för att kunna effektuera tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Subitiseringsförmåga, engagemang och självförtroende : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Nilsson; Roger Johansson; Ann-Lill Stark; [2021]
  Nyckelord :action research; arithmetic; categorical perspective; conceptual subitization; constructivism; intervention; number sense; perceptual subitization; relational perspective; representations; special educational perspectives; aktionsforskning; aritmetik; intervention; kategoriskt perspektiv; konceptuell subitisering; konstruktivism; perceptuell subitisering; relationellt perspektiv; representationer; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Subitiseringsförmåga ses som en grundläggande färdighet inom taluppfattning. Syftet med studien var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken påverkan vårt interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Den osynliga : En analys av utanförskapet i Maria Gripes Agnes Cecilia – en sällsam historia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; theme; female development novel; Maria Gripe; Agnes Cecilia; Utanförskap; tema; kvinnlig utvecklingsroman; Maria Gripe; Agnes Cecilia – en sällsam historia;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka utanförskapet som tema i Maria Gripes Agnes Cecilia – en sällsam historia (1981). Uppsatsen analyserar hur romankaraktärernas utanförskap hänger samman med deras utveckling samt hur detta kan kopplas till den kvinnliga utvecklingsromanen som genre. LÄS MER

 4. 4. Simulation av trasdocksfysik : En jämförelse mellan villkorslösare i trasdocksfysik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Larsson; Peter Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ragdoll; Simulering; Leder; Realtid; Villkorslösare;

  Sammanfattning : För att underlätta grafikers animationsarbete har det länge varit intressant att utforska olika fysikbaserade lösningar och göra dem effektiva. Detta arbetes mål har varit att undersöka olika villkorslösare för trasdocksfysik och fastställa vilken som hade bäst balans mellan tidseffektivitet och trovärdighet. LÄS MER

 5. 5. Jag tror att det sker mer än vad vi ser och vad vi vet : En kvalitativ studie om skolpersonals arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp i grundskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elina Nilsson; Peter Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :School; school staff; preventive work; sexual harassment; sexual abuse; children; adolescents; social media; Skola; skolpersonal; förebyggande arbete; sexuella trakasserier; sexuella övergrepp; barn; ungdomar; sociala medier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how school staff work to counteract sexual harassment and abuse of children, 6 to 16 years of age, online and in real life. The aim of this study was also to investigate the role of norms and norm-creating processes regarding sexual harassment and abuse in school staff’s stories. LÄS MER