Sökning: "Politik USA"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Politik USA.

 1. 1. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER

 2. 2. Medelklass och miljöaktivist? : Hur politiska sympatier och social klass relaterar till individers värdering av miljöfrågor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Sahlin; Cecilia Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Miljösociologi; attityder; politiska sympatier; social klass.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka individer som värderar miljöfrågor högt. En fördjupad kunskap om skillnader i miljöattityder mellan olika individer kan användas för att främja stöd för en miljövänlig politik, vilket i sin tur kan främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 3. 3. American Civil Religion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abdulla Salman; Noah Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Civil Religion; Party Platforms och USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modern amerikansk politik präglas av konservatism och patriotism som är kvarlevor från dess grundare. Därmed mäter denna uppsats förändringen i det så kallade American Civil Religion, ett offentligt verktyg som används för att främja ordning och stabilitet, främst för att besegra en fiende vid belägring eller hot, eller för att bevara statens överlevnad. LÄS MER

 4. 4. En sammanhållen stad eller var grupp för sig? : En studie kring hur gated communities kan påverka en socialt hållbar bostads- och samhällsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sandra Sälg; [2020]
  Nyckelord :Gated communities; social hållbarhet; boendesegregation;

  Sammanfattning : Att sträva efter en hållbar samhällsutveckling sett till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter är en målsättning som ges stor tonvikt inom svensk politik och planering. Den påtagliga boendesegregationen som präglar det svenska samhället utgör dock ett problem i arbetet för att nå den sociala hållbarheten, vilket inte minst tydliggörs genom att det varit en fråga på den politiska agendan sedan 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. "This is a war against Truths"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnea Werner; Jonathan Mortenlind; [2020]
  Nyckelord :riksrättsprocessen; Donald Trump; gestaltningsteorin; gestaltning; spelgestaltning; sakgestaltning; skandalgestaltning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har strävat efter att undersöka hur högerorienterade digitala alternativa nyhetssidor i USA porträtterar politik i sin nyhetsrapportering. För att undersöka detta har studien utfört en kvalitativ gestaltningsanalys av hur två av USA:s största högerorienterade alternativa nyhetssidor, Breitbart News och The Daily Caller, rapporterade om riksrättsprocessen mot Donald Trump inom tidsramen 24/9–30/9–2019. LÄS MER