Sökning: "STEWARDSHIP theory"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden STEWARDSHIP theory.

 1. 1. Många medlemmar, få beslutsfattare : En flerfallstudie om beslutsfattande i kooperativ

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Olsson; Ida Hildebrand; [2023]
  Nyckelord :decisions; decision-making; co-operatives; member participation; agency theory; stewardship theory; beslut; beslutsfattande; kooperativ; medlemsdeltagande; agentteorin; förvaltarskapsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det många företag både stora och små som använder sig utav den kooperativa organisationsmodellen. Trots att kooperativa företag är en stor del av näringslivet är kunskapen om dem begränsad. LÄS MER

 2. 2. Compensation management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Melz; Gustaf Bülow; Peter Handrup; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; Modified Jones Model; rörlig VD-ersättning; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Compensation management - en studie av det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Edvin Melz, Gustaf Bülow, Peter Handrup Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Earnings management, diskretionära periodiseringar, Modified Jones Model, rörlig VD-ersättning, bolagsstyrning Forskningsfråga: Vilket eventuellt samband finns mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige? Syfte: Syftet med denna studie är att ge kunskap om det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige samt bana väg för mer framtida forskning på detta område utifrån ett svenskt marknadsperspektiv. Metod: Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Local Nature Matters : A Story of How Empowerment from Tourism Contributes to Local Nature Stewardship in Rural Communities

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Sarah Nieutin; [2023]
  Nyckelord :Place attachment; resident empowerment through tourism; nature stewardship; care for nature; resident attitudes towards nature stewardship; nature’s contribution to people framework; social exchange theory;

  Sammanfattning : This Master thesis examines the role of resident empowerment in rural nature tourism in shaping the relations between how residents engage with local places and local nature stewardship in Plouguerneau, France. Through a conceptual framework that includes the concepts of empowerment, place attachment, care for nature, and nature stewardship, the study models the effect of place attachment and care for nature on resident stewardship attitudes and how resident empowerment in tourism mediates this relationship. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning : En studie kring insynsägandets effekt på företags finansiella prestation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Filip Broman; Emil Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :Corporate governance; insider ownership; financial performance; Nordic corporate governance; agency theory; stewardship theory entrenchment theory.; Bolagsstyrning; insynsägande; finansiell prestation; nordisk bolagsstyrning; agentteori; stewardship-teori; entrenchment-teori.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att förklara samband mellan insynsägande och svenska börsnoterade företags finansiella prestation. Insynsägande definieras i uppsatsen som andelen ägande innehavd av styrelse och företagsledning. Finansiell prestation operationaliseras i uppsatsen som Tobin’s Q och ROIC. LÄS MER

 5. 5. Revisorns roll i familjeföretag : en studie ur familjeföretagens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Holmstrand; Klara Kälström; Maja Johansson; [2023]
  Nyckelord :Audit; family business; auditor s role; agency theory; stewardship theory; Revision; familjeföretag; revisorns roll; agentteorin; stewardshipteorin;

  Sammanfattning : Familjeföretag är en av de vanligaste företagskonstellationerna i Sverige och kan ställas inför unika utmaningar. Att vara ett familjeföretag innebär att det i många fall finns komplexa familjerelationer i företaget och att det kan vara svårt att skilja på privat- och arbetsliv. LÄS MER