Sökning: "Samhällsfenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Samhällsfenomen.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Maxedius; Petra Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; hörselnedsättning; stöd; stödfunktioner; digitala verktyg; tidig språktillägnande; tillgängligt språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. LÄS MER

 3. 3. ”Det som skrämmer mest är vad som kommer att hända sedan” : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapportering efterföljande attentatet i Stockholm 7 april 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Thunberg; [2018]
  Nyckelord :2017 Stockholm Attack; Drottninggatan; Fairclough; Critical discourse analysis; Critical events; Attentatet i Stockholm 2017; Drottninggatan; Fairclough; Kritisk diskursanalys; Kritiska händelser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att urskilja och undersöka särskilt belysta diskurser i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar veckan efter attentatet i Stockholm den 7 april 2017. Det åligger även i studiens syfte att undersöka hur diskurserna kan förstås utifrån ett perspektiv om kritiska händelsers påverkan av meningsskapande. LÄS MER

 4. 4. "Vad händer nästa månad då?" : En kvalitativ studie om osäkra anställningsförhållanden för examinerade studenter i musikbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Billing; Johanna Svensson; Maja Östling; [2018]
  Nyckelord :Osäkerhet; Anställningsförhållanden; Kultur; Acceptans; Motivation; Identitet;

  Sammanfattning : Abstrakt Examensarbete, Music and Event Management-programmet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Maja Östling, Johanna Svensson och Martin Billing Handledare: Mathias Karlsson Examinator: Hans Wessblad   Titel: “Vad händer nästa månad då?” Bakgrund och Problem: Osäkra anställningar har blivit ett samhällsfenomen i Sverige som helhet. Konsultjobb och gigs har blivit standard och detta påverkar direkt människors liv och upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Attityder inom den amerikanska vapendebatten : en narrativanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Weapons; school shootings; USA; attitude; tradition; narrative analysis; debate articles; constitution; violence; opinion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de amerikanska vapenlagarna som ett samhällsfenomen genom att utgå från den pågående mediala debatten. Primärmaterialet utgörs av en samling debattartiklar som hämtats från tre större amerikanska dagstidningar och undersökningen görs enligt en narrativanalys. LÄS MER