Sökning: "Samhällsfenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Samhällsfenomen.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 2. 2. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Sammanfattning : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta inom socialtjänsten : En studie om medias framställning av socialarbetares arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Magdalena Green; Zandra Östergren; [2019]
  Nyckelord :Work environment; health; mass media; Social worker; Social services; Arbetsmiljö; Hälsa; Massmedia; Socialarbetare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att massmedia är med och skapar allmänhetens uppfattning om verkligheten är kanske inget man tänker på dagligen. Massmedia har utifrån sina gestaltningar en stor makt att påverka hur allmänheten tolkar olika samhällsfenomen. LÄS MER

 4. 4. Upplevda effekter av idrottsevenemang : En studie om upplevda effekter hos lokala näringsidkare i Vänersborgs kommun till följd av bandy-VM 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Julius Strömberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Events have, over the last few decades, grown both in number and size, and its importance as a societal phenomenon is thus becoming increasingly essential to review and evaluate, for the effects it has on social life and the local economy. The attractiveness and impact of events create effects that increase awareness and enhance the destination’s brand, which has made it an important place marketing tool for cities, regions and countries. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Maxedius; Petra Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; hörselnedsättning; stöd; stödfunktioner; digitala verktyg; tidig språktillägnande; tillgängligt språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. LÄS MER