Sökning: "Samspel yngre barn"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Samspel yngre barn.

 1. 1. Preschool children´s meeting with literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
  Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER

 2. 2. Kemi i sandlådan : Barns meningsskapande i sandlådan med fokus på kemirelaterat innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Denisa Smajilagic; [2019]
  Nyckelord :Preschool; chemistry; creation of meaning; sandbox; heterogeneous mixture; aggregation state; matter and its properties; Förskola; kemi; meningsskapande; sandlåda; aggregationstillstånd; heterogen blandning; materia och dess egenskaper;

  Sammanfattning : Denna studie har sitt fokus på de yngre barnen i förskolan, barn mellan ett till tre år samt deras meningsskapande. Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns meningsskapande i sandlådan i samspel med andra barn och med ett fokus på kemirelaterat innehåll. LÄS MER

 3. 3. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER

 4. 4. "Läs högt för barnen!” : En kvalitativ studie om fyra lärares tankar och arbetssätt kring högläsning.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cathrine Lovén; Nicole Muñoz; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; skönlitteratur; språkutveckling; samspel och dialog;

  Sammanfattning : Högläsning är ett vanligt förekommande arbetssätt inom skolan. Vi har därför gjort en kvalitativ intervju- och observationsstudie vars syfte är att ta reda på hur fyra lärare i grundskolan (årskurs 4–6) arbetar med och förhåller sig till högläsning. LÄS MER

 5. 5. Vad säger lejonet? : Barnbibliotekariers arbete för yngre barn med språkstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Ekelund; Sofia Dombos; [2018]
  Nyckelord :barnbibliotek; läsfrämjande; tidig litteracitet; språkstörning; samspel;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how children's librarians work with younger children with language disorders. We want to explore how children's librarians can support and stimulate the language of the children's development and what difficulties they might find. LÄS MER