Sökning: "Sjuksköterska trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Sjuksköterska trauma.

 1. 1. Sjuksköterskors kommunikation med afasidrabbade patienter : -En Integrerad Litteraturstudie-

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Andersson; Assatou Jabateh; [2023]
  Nyckelord :Afasi; KASAM; kommunikation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi innebär att den drabbade får svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift relaterat till hjärnskada. Afasi uppstår vanligtvis genom en skada i den vänstra hjärnhalvan som är dominant för språklig funktion. Den språkliga funktionen är lokaliserad i två olika strukturer, Brocas area samt Wernickes area. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lyckman Gabriella; Nicolina Persson; [2022]
  Nyckelord :Literature review; Intimate partner violence; Nurse; Caring; Women; Litteraturöversikt; Våld i nära relation; Sjuksköterska; Vård; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och var fjärde kvinna utsätts någon gång i sitt liv av våld i nära relation. Kvinnor kan utsättas för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Detta ger effekter på kvinnans hälsa samt samhällskostnader. LÄS MER

 3. 3. Förberedd för trauma : Hur simuleringsbaserat lärande påverkar sjuksköterskans förmåga att vårda

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisa Lundin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Akutsjukvård innebar ofta att ge vård i en högriskmiljö. Krav ställdes på sjuksköterskans kompetens bland annat vad gäller att kunna identifiera livshotande tillstånd och ha förmåga att samarbeta i tvärprofessionella, ofta snabbt ihopsatta team. LÄS MER

 4. 4. Se döden i vitögat - traumapatienters erfarenheter av sjuksköterskors omvårdnad En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Feisal Mousawi; John Sundberg; [2022]
  Nyckelord :Trauma; patienter; erfarenheter; sjuksköterska; omvårdnad; kommunikation; individfrämjande; personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år skördar fysiskt trauma 4,4 – 5 miljoner dödsfall och i Sverige vårdas närmare 9 000 patienter årligen för fysiskt trauma. Konsekvenser av ett trauma kan vara fysiska och även psykiska beroende på allvarlighetsgraden av händelsen. LÄS MER

 5. 5. Akut omhändertagande av traumapatienter i glesbygd- Sjuksköterskans erfarenheter

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Westin; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; trauma; rural areas; nurse; nursing; experiences; qualitative; Akut omhändertagande; trauma; glesbygd; sjuksköterska; omvårdnad; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett är trauma en av de ledande orsakerna till dödlighet. I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i åldern 15-44 år. Dödlighet på grund av trauma är högre i glesbygden och utgör en utmaning för jämlik och kvalitetssäker traumavård. LÄS MER