Sökning: "Skola Utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 1369 uppsatser innehållade orden Skola Utbildning.

 1. 1. Hur påverkas läs- och skrivundervisningen av digitalisering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mia Fonseca; Camilla Nordbeck; [2024]
  Nyckelord :digital literacy; digitala verktyg; digitalt skrivande; mellanstadiet; läsförståelse; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur digitaliseringen påverkar läs- och skrivundervisningen och på så vis få djupare förståelse för hur dagens skola ser ut. Genom systematiska sökningar i databaserna ERC, ERIC och SwePub har tre olika teman växt fram: läraren i det digitala landskapet, papper kontra skärm samt motivation och aktivt medskapande. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvaret? : En studie om gymnasielärares perspektiv på HBTQIA+-inkludering inom skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Junghagen; Tim Heinonen; [2024]
  Nyckelord :HBTQIA heteronormativitet inkludering psykisk ohälsa skola;

  Sammanfattning : HBTQIA+-personers ökade risk för psykisk ohälsa är nära kopplad till minoritetsstress, vilket innebär att dessa personer ofta utsätts för kränkningar, hot och diskriminering. Detta resulterar i en märkbar skillnad i upplevd psykisk ohälsa jämfört med personer som inte identifierar sig som en HBTQIA-person, då samhället övervägande formas efter en heteronormativ modell. LÄS MER

 3. 3. Den sista grundskolans vara eller icke vara på en landsbygdsort : En analys om förslaget att lägga ned ortens sista skola utifrån barnets mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alva Nylander; [2024]
  Nyckelord :skolnedläggning; skolstängning; landsbygd; rättigheten till utbildning; barnkonventionen; mänskliga rättigheter; John Rawls; rättviseteorin; Philosophy and Religion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att fördjupa förståelsen för mänskliga rättigheter genom att granska nedläggning av skolor på landsbygden. Frågan om barnets rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning enligt barnkonventionen är central. LÄS MER

 4. 4. SKOLPERSONALS ERFARENHETER AV BARN SOM FAR ILLA : En kvalitativ studie om de resonemang som leder till orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Porvari; Mikaela Törnlind; [2024]
  Nyckelord :mandatory reporting; children; Social Services; school; preschool; cooperation; anmälningsplikt; barn; socialtjänst; skola; förskola; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka förskole- och skolpersonals upplevelser och erfarenheter av barn som far illa och de omständigheter som leder fram till en orosanmälan. Empirin har samlats in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer och har sedan analyserats med hjälp av rollteori. LÄS MER

 5. 5. “Den var ganska undermålig den där så kallade skolan då” : Unga vuxnas erfarenheter av sin utbildning som placerade barn i samhällsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Else Henriksson; Amina Ahmed; [2024]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Inflytande; Samhällsvård; Skolplikt;

  Sammanfattning : Ahmed, A och Henriksson, E (2023). “Den var ganska undermålig den där så kallade skolan då” - Unga vuxnas erfarenheter av sin utbildning som placerade barn i samhällsvård.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER