Sökning: "Social Science Education"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade orden Social Science Education.

 1. 1. Samhällskunskapsämnets utveckling : En ämnesplansstudie i samhällskunskapsämnet med inriktning mot gymnasial nivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Eliasson; [2024]
  Nyckelord :Curriculum; Social Science Education; Sweden; syllabus; development;

  Sammanfattning : This study focuses on Swedish social science education and the syllabus development over time. The study explores the social studies subject’s syllabus from 1965 to 2011; it aims to review the subject’s development in relation to the curriculum. LÄS MER

 2. 2. Ämnesspråk i samhällsorienterade ämnen : Genom transaktioner, genrepedagogik och ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Carolina Cullin; Linnea Strömberg; [2024]
  Nyckelord :genrepedagogik; mellanstadiet; samhällsorienterad undervisning; skolspråk; språkutveckling; vardagsspråk; transaktioner; ämneslitteracitet; ämnesspråk; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare kan arbeta språkutvecklande, och stötta elevers ämnesspråk i de samhällsorienterade ämnena. Avsikten med arbetet är att besvara huvudfrågan: Hur kan elevers ämnesspråk i de samhällsorienterade ämnena stöttas? För att svara på huvudfrågan har vi använt oss av tre underfrågor, dessa tre underfrågor fungerar även som ett genomgående tema i vårt arbete: Vilken roll har transaktioner i språkutveckling? Hur kan genrepedagogik stötta ämnesspråken? Vilka språkutvecklande möjligheter har ämnesövergripande undervisning? Bakgrunden till kunskapsöversikten är att elever ofta upplever en språkchock under mellanstadiet då språket i skolan avancerar och ställer höga krav på eleverna. LÄS MER

 3. 3. Kontroversiella ämnen i skolan: didaktik, utmaningar och ansvar : En uppsats om lärares reflektioner kring undervisning om kontroversiella ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Zoe Tomley; John Åberg; [2024]
  Nyckelord :Social science; Didactics; Civic education; Controversial issues; Sensitive issues; Teacher approach;

  Sammanfattning : This study aims to obtain a deeper understanding of upper secondary teachers’ didactical choiceswhen teaching about controversial or sensitive topics; and what the challenges and possibilities arewithin a subject. Controversial and sensitive topics are a part of our everyday life. LÄS MER

 4. 4. Var finns värdegrunden i SO-undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathalie Engdahl; Selma Aljaff; [2024]
  Nyckelord :värdegrund; demokrati; samhällsorientering; SO-undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att kartlägga och diskutera vad forskningen lyfter om beröringspunkter mellan värdegrundsarbete och undervisning i de samhällsorienterade ämnena, genom att besvara följande frågeställningar: Vilka är beröringspunkterna mellan värdegrundsarbete och SO-undervisning? Hur arbetar lärare med skolans värdegrund i SO-undervisning? Genom en systematisk forskningsöversikt har vi utgått från syfte och frågeställning när vi sökt i svenska och internationella databaser, för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Vårt urval av källor ligger till grund för resultat, slutsats och diskussion. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling för andraspråkselever i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victoria Vulic; Altina Krasniqi; [2024]
  Nyckelord :Andraspråkselever; samhällsorienterade ämnen; SO; språk; språkutveckling; språkutvecklande arbete;

  Sammanfattning : Language development is a central part for students to be given the opportunity for equivalent education. For Swedish schools in Sweden, the ethnic diversity has increased. This results in students with different linguistic abilities, which means that teachers face the challenge of adapting the teaching. LÄS MER