Sökning: "Social varseblivning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Social varseblivning.

 1. 1. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Den digitala blomstertid nu kommer : en studie över sambandet mellan platsidentitet och digital fotouppladdning. Kungsträdgårdens körsbärsblomning som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristoffer Backman; [2014]
  Nyckelord :fotografering; Kungsträdgården; körsbärsblom; platsidentitet; sociala medier; virtuella platser;

  Sammanfattning : En alltmer utbredd uppfattning är att platsers betydelse minskar i takt med ökande digital kommunikation. Människans beteendeförändringar till följd av den digitala kommunikationen ihop med möjligheten att befästa geografiska platser med information innebär att vår syn på den offentliga miljön står inför en radikal förändring. LÄS MER

 3. 3. ”Den talar till mig från olika dimensioner” : Reklambilder ur ett perspektiv av en gemensam föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Carl Johan Holmqvist; [2010]
  Nyckelord :Social Anthropology; advertisement; ontology; phenomenology; imagination; imaginary world; acquisitive society; Socialantropologi; reklam; ontologi; fenomenologi; fantasi; föreställningsvärld; konsumtionssamhället;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att framhålla ett perspektiv på reklambilders symboliska och ontologiska egenskaper. Studien grundar sig i tre informanters egna betraktelser av den inre varseblivning och de känslor som uppdagats då de beskådat reklambilder. LÄS MER

 4. 4. Att anlita ett rekryteringsföretag - som att ingå ett äktenskap?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Annika Persson; Hanna Fritzén; [2008]
  Nyckelord :Kommunikation; Rekryteringsföretag; Kundföretag; Outsourcing; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att söka förståelse för hur rekryteringsföretag och kundföretag kommunicerar för att rätt kandidat skall bli anställd. Frågeställningarna som vi avsåg besvara var hur kommunikationen sker mellan rekryteringsföretag och kundföretag, hur respektive part säkerhetsställer att de har förstått varandra samt vilka störningar som kan finnas i kommunikationen mellan parterna. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av personalens sociala scheman angående underhållshandboken på Volvo PV Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sissel Wold; [1999]
  Nyckelord :Kunskapsstrukturer; sociala scheman; intranet; varseblivning; mentala modeller; arbetsorganisation; social informationsbearbetning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera personalens sociala scheman angående en underhållshandbok som finns på intranet på Volvo östra. Problemet är att underhållshandboken inte används i någon stor utsträckning. LÄS MER