Sökning: "Sociokulturellt perspektiv förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 716 uppsatser innehållade orden Sociokulturellt perspektiv förskolan.

 1. 1. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER

 2. 2. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 3. 3. "Man kan verkligen se hur viktig leken är för livet" : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av lekens betydelser och förutsättningar i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Almén; Julia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lek; Lärande; Sampal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom förskollärares beskrivningar bidra med kunskap om lekens betydelser och förutsättningar i förskolan och utgår från två frågeställningar. Dessa är: Hur beskriver förskollärare lekens betydelser i förskolan och hur beskriver förskollärare lekens förutsättningar i förskolan? Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där fyra begrepp har valts ut, och fokuserats på i studiens bakgrund och diskussion. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de arbetar med utveckling och lärande av barns språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joyce Jansen; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; Barn; Språkutveckling; Socialt Samspel; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar för att främja barns språkutveckling. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes i datainsamlingen. Åtta förskollärare som var verksamma på sju olika förskolor har deltagit. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om undervisning med de yngsta förskolebarnen i syfte att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jansson; Maria Persson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; språkutveckling; förskolans yngsta barn; förskollärares perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien vill belysa förskollärares syn på språklig undervisning i arbetet med de yngsta barnen på förskolan. Undervisningsbegreppet är ett relativt nytt och svårdefinierat begrepp som tillkommit förskolans läroplan och är därför i behov av mer forskning. LÄS MER