Sökning: "Stina Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Stina Gustafsson.

 1. 1. Screening of pea varieties of Sweden : for physical, chemical & functional properties

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Stina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Pisum Sativum L.; pea; physical properties; chemical properties; functional properties;

  Sammanfattning : There is a need for improved resource efficiency in the food chain, while still producing nutritious foods with a low environmental impact. A crop with a favourable nutritional profile, while being well suited for cultivation in Swedish environmental condition is the field pea (Pisum Sativum L.). LÄS MER

 2. 2. Vilket vin rekommenderar du?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gustafsson; Bisera Bajric; Stina Castor; [2021]
  Nyckelord :eWOM; Facebook groups; Trust; eWOM intention; Buying process; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka eWOM genom Facebookgrupper för att få en djupare förståelse för vilka intentioner som finns bakom varför användare väljer att dela och ta del av rekommendationer genom Facebookgrupper samt varför dessa väljer att förlita sig på personerna bakom rekommendationerna. Ambitionen är att vi med denna studie ska bidra med teoriutveckling av befintlig litteratur inom eWOM genom att öka förståelsen för hur konsumenter påverkas av rekommendationer genom Facebookgrupper. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Eric Gustafsson; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; practice theory; practice; accountant; accounting; digitalization; change; development; Institutionell teori; praktikteori; praktik; redovisningskonsult; redovisning; digitalisering; förändring; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till en utveckling av redovisningsbranschen där de idag har mycket hjälp av datorer vid utförandet av sin praktik. Det innebär att arbetssättet förändras och redovisningskonsulternas praktik påverkas. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att leda omvårdnadsarbetet - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Löfqvist; Stina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Ledarskap; Nyutexaminerad sjuksköterska; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Även om inte ett aktivt val att bli chef har gjorts, är sjuksköterskanledare för omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning har visat att nyutexamineradesjuksköterskor upplever en utmaning med att leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården : En kvalitativ observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Stina Gustafsson; Anna Kvarnström; [2018]
  Nyckelord :Grovmotorik; Förskolegård; Pedagoger; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa observationsstudie undersöker hur pedagoger i förskolan arbetar med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Studien berör även påverkansfaktorer som främjar och/eller begränsar pedagogerna i sitt arbete. LÄS MER