Sökning: "Stockholms stad"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden Stockholms stad.

 1. 1. Mötet mellan Agenda 2030 och mänskliga rättigheter på lokal nivå : En intervjustudie med politiska partier, förvaltning och civila samhället inför implementeringen av Agenda 2030 i Stockholms stad

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; mänskliga rättigheter; Stockholms stad; politiska partier; förvaltning; civila samhället;

  Sammanfattning : The City of Stockholm has declared that it will be leading in the implementation of Agenda 2030. The study is based on interviews with political parties, representatives from the administration and civil society actors in the City of Stockholm. It explores how concepts within and the relation between Agenda 2030 and human rights are perceived. LÄS MER

 2. 2. Får jag plats här? : En studie om samhällsplaneringens hänsynstagande till barns stadsutrymme i en växande stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anastasija Poprjaduhha; [2020]
  Nyckelord :barn; utrymme; stad; förtätning; barnkonvention;

  Sammanfattning : I samband med förtätning i Storstockholm får barn allt mindre utrymmen att röra sig på. Eftersom barnkonventionen blir lag från och med januari 2020 behöver barns behov börja tas på större allvar. Barn behöver bland annat kunna utforska, röra sig självständigt och ha trygga och stimulerande utrymmen för lek. LÄS MER

 3. 3. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

  Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER

 5. 5. Enkelt och lätt att hitta rätt : En studie om hur människor samspelar med omgivningen vid navigering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Britt-Mary Wackenström; [2019]
  Nyckelord :wayshowing; wayfinding; Informationdesign; spatial design; spatial communication; temporary architecture; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; rumslig kommunikation; flöde; wayfinding; tillfällig arktitektur;

  Sammanfattning : Då Stockholm Stad växer, ökar också behovet av att effektivisera och rusta upp offentliga platser för att bibehålla en hållbar och attraktiv stad (Stockholm Stad 2018). Ombyggnationer förändrar inte bara stadsbilden fysiskt, utan påverkar även den mentala bilden av en plats. LÄS MER