Sökning: "Vad är en Pedagogisk situation"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Vad är en Pedagogisk situation.

 1. 1. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
  Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

  Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. "Om du klipper bort våra ansikten syns ju inte våra skratt!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Agné; [2021]
  Nyckelord :Praktisk kunskap; förskola; pedagogisk dokumentation; Skolplattformen; digitala verktyg; barns inflytande; meningsskapande; New Public Management; kvalitet i förskolan;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga essän syftar till att undersöka hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen och hur mötet med ett sådant system kan bidra till att omforma mötet mellan förskollärare och barn. Utgångspunkten är en gestaltad situation från när förskolebarn riktade kritik mot fotodokumentation från en aktivitet de deltog i, som skapats i enlighet med Skolplattformens regelverk. LÄS MER

 3. 3. Jaha, och här sitter ni två? : En vetenskaplig essä om individen vs. gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Ilonen; [2020]
  Nyckelord :Individperspektiv; grupperspektiv; inkludering; exkludering; barn i behov av stöd; det kompetenta barnet; vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; fronesis och episteme;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar mitt agerande utifrån två olika dilemman. I det första dilemmat intar jag ett grupperspektiv och utesluter individen. Den andra situationen skildrar en händelse där jag som pedagog utför en aktivitet tillsammans med ett barn, där individperspektivet blir i fokus och gruppen utesluts. LÄS MER

 4. 4. "En pedagogisk fuling" : svensklärares syn på bedömning av multimodala texter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martin Klinge; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :multimodala texter; bedömning; läroplansteori; multiliteracies; Cultural-Historical Activity Theory; gymnasieskolan; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning av multimodala texter eftersom bristfällig bedömning hämmar elevernas möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och exkluderar elevernas textvärldar. För att undersöka lärarnas bedömningssvårigheter intervjuade vi sex svensklärare på gymnasienivå angående deras bedömningsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Förskolans måltider som pedagogiskt verktyg - Förskolepersonalens resonemang och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ariana Krasniqi; Sandra Borg; [2020]
  Nyckelord :Måltid; Socialitet; Sociokulturellt perspektiv; Anknytning; Trygghet; Neofobi;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi måltidspedagogik. Vi studerar måltidssituationen för att undersöka vad måltidspedagogik egentligen är och hur förskollärare uppfattar möjligheten att göra måltiden i vårt fall lunchsituationen till en pedagogiska situation. LÄS MER