Sökning: "aesthetic learning processes."

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden aesthetic learning processes..

 1. 1. Lärarens roll i mindre musikgrupper : En intervjuundersökning av ensemblelärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Strandman; [2019]
  Nyckelord :group teaching; ensemble teaching; upper secondary school; teacher role; interviews; socio-cultural perspective; gruppundervisning; ensembleundervisning; gymnasieskolan; lärarrollen; intervjuer; sociokultu-rellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur några afroensemblelärare på gymnasiets estetiska program arbetar för att stimulera gruppdynamiska processer i sin undervisning. Tidigare litteratur i ämnet belyser begreppen grupp och gruppdynamik, roller i gruppen, den musicerande gruppen samt att leda en grupp. LÄS MER

 2. 2. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 3. 3. ”Religionen gör nog bara att vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså” : En kvalitativ forskningsstudie om hur barn på lågstadiet talar om religionsbegreppet och religionsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Hedbäck; [2018]
  Nyckelord :religion; children; education; focus-groups; didactics; religion; F-3; undervisning; fokusgrupper; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The mission with this essay is to find out how children talk about religion and what they associate the concept to. The purpose is also to investigate how children resonate about  religion as a subject in school. LÄS MER

 4. 4. Från reproduktion till produktion : En intervjustudie om hur lärare beskriver sin undervisning om idégenerering på Estetprogrammet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Nordell; [2018]
  Nyckelord :Idea generation; creativity; Estetprogrammet; creation; teaching; student ideas; Idégenerering; kreativitet; Estetprogrammet; skapande; undervisning; elevers idéer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsintervjuer har estetlärares sätt att se på undervisning om idégenerering undersökts. LÄS MER

 5. 5. Partiklarnas dans : En studie om kemi och dans som estetisk lärprocess i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Brandberg; [2018]
  Nyckelord :science; chemistry; solution; particles; preschool; aesthetic learning process; dance.; naturvetenskap; kemi; lösning; partiklar; förskola; estetisk lärprocess; dans.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dans som estetisk lärprocess kan påverka barns förklaringar om uppfattningen kring materiens oförstörbarhet utifrån en lösningsprocess. I en semistrukturerad gruppintervju fick barnen förklara samma kemiska fenomen både före och efter att de fått gestalta fenomenet genom dans. LÄS MER