Sökning: "analys styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden analys styrdokument.

 1. 1. Hållbar utveckling i teknikämnet : Analys av läroböcker i teknik förgrundskolans åk 7–9och teknik 1 för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Erika Bellander; Dimitrios Manolopoulos; [2019]
  Nyckelord :Technology Subject; Curriculum; textbooks; steering documents; UN s 17 Global Goals; Ny Teknik magazine; Sustainable development; Technology; Thematic analysis of student literature in technology for high school y.7–9 and college course 1; Hållbar utveckling; Teknikböcker; Ny Teknik; Teknikämnet; styrdokument; Skolverket; FNs 17 Globala Mål; Lgr11; Gy2011; läroböcker; läroplaner; kursplaner; ämnesplaner; tematisk analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att undersöka hur aktuella läroböcker i teknik på grundskolanshögstadium och teknik 1 på gymnasiet adresserar hållbar utveckling (HU). Läroböckerna harjämförts med aktuella läroplaner för både Lgr11 och Gy2011 samt några externa källor, FN:s17 Globala Mål och tidningen Ny Teknik. LÄS MER

 2. 2. Profet eller samverkanspart? : Diakonala strategier i Svenska kyrkans nya storpastorat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Lena Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :deacon; diaconate; diaconal; strategy; Diakoni; pastorat; storpastorat; Svenska kyrkan; diakon; strategi; diakonat; diakonal utveckling; ämbete; profetisk; välfärdsaktör; omsorg; arbetsmiljö; teologi; diakonivetenskap;

  Sammanfattning : En studie av förståelser av diakoni och diakonat i tre nya storpastorat i Svenska kyrkan genom analys av styrdokument för diakoni. Tre diakoniförståelser lever samtidigt i de tre undersökta pastoraten, diakoni som omsorg, röstbärare och välfärdsaktör. LÄS MER

 3. 3. ”Vi ändrar på vårt sätt för att det ska bli bra för barnen.” : - En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Iger; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; vila; vilorytm; dygnsrytm; barns behov; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta vilans pedagogiska syfte i förskolan beskrivet ur ett barnperspektiv. Studien är genomförd med två kvalitativa gruppintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Visionen “ett Stockholm för alla” - men finns det möjlighet för alla att delta? : En undersökning av styrdokuments beskrivning av möjligheter till deltagande i arbete för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i allmänhet och autismspektrumtillstånd i synnerhet i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carola Ax; Malin Norén; [2019]
  Nyckelord :Stockholm municipality; document study; neuropsychiatric disability; autism spectrum disorder ASD ; the learning organization; organizational hypocrisy; regulatory documents; text analysis; participation in work.; Stockholms stad; dokumentstudie; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; autismspektrumtillstånd AST ; den lärande organisationen; organisatoriskt hyckleri; styrdokument; textanalys; deltagande i arbete.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats till följd av bland annat den tekniska utvecklingen och ökade krav på stresstolerans och social kompetens. Vi har upptäckt ett forskningsgap gällande möjligheter för individer med autismspektrumtillstånd att delta på den svenska arbetsmarknaden genom anställning. LÄS MER

 5. 5. Det eleverna läser, läser jag... : En kvalitativ studie om hur fem lärare i årskurs 4–6 arbetar med skönlitteratur i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Therese Damberg; [2019]
  Nyckelord :Fiction; reading ability; reading; teaching; the National Curriculum; Skönlitteratur; läsförmåga; läsning; undervisning; styrdokument;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas ämnet skönlitteratur i svenskundervisning. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring och använder sig av skönlitteratur i svenskundervisning för att främja elevers läsförmåga. LÄS MER