Sökning: "aquatic knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden aquatic knowledge.

 1. 1. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
  Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

  Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER

 2. 2. Kiselalgers anpassning till ljus : en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Ylva Friheden; [2019]
  Nyckelord :Kiselalger; Bacillariophyceae; tillväxtsexperiment; ljusintensitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ljuspreferenserna hos kiselalgerna Brachysira neoexilis (BNEO) och Eunotia incisa (EINC), alltså vid vilka ljusintervall de har störst tillväxt. I samband med vattenkvalitetsundersökningar så skulle kunskapen om hur ljus påverkar kiselalgernas tillväxt minska den osäkerhet som finns kring hur andra påverkansfaktorer, förutom näring och organiska ämnen faktiskt kan påverka vattenkvalitetsindex. LÄS MER

 3. 3. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lidia Prykhodko; [2019]
  Nyckelord :fladdermöss; fragmentering; vattenmiljöer; parker; grönområden; holkar; stadsmiljö; ihåliga träd; trädkorridorer; ljusföroreningar; artificiellt ljus;

  Sammanfattning : Kunskapen om fladdermöss har genom tiderna varit bristfällig, dessa djur har inte sällan förknippats med mörker, ohyra och obehag. Detta börjar dock förändras i takt med tillkomsten av nya lagar som bland annat ger fladdermössen ett starkt skydd på både nationell och internationell nivå. LÄS MER

 4. 4. “Learning to swim is like learning Swedish”: A Grounded Theory study of immigrant swim teacher’s conceptualization of swimming ability and their strategies used for newly immigrated families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Jamie Linnea Luckhaus; [2019]
  Nyckelord :aquatic knowledge; drowning prevention; drowning risks; immigrants; integration; intervention; health promotion; nyanlända; simlärare; swimming; swimming ability; Svenska Livräddningssällskapet; vattenkunskap; vattenvana; water safety; water safety attitudes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Swimming ability provides many known benefits while a lack of ability can result in dire consequences including death. Swimming and water safety are taught in the Swedish school system and increase the likelihood of being able to save oneself and other. LÄS MER

 5. 5. Comparison of two methods in deriving aquatic predicted no-effect concentration (PNEC) for α-Amylcinnamaldehyde, 1-Tridecanol and Paracetamol

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Holmén; [2019]
  Nyckelord :PNEC; Environmental risk assessment; ERA; α-Amylcinnamaldehyde; 1- tridecanol; paracetamol; Species Sensitivity Distributions; SSD; ECHA; Guidance on information requirements and chemical safety assessment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study is evaluating two methods in order to calculate predicted no effect concentrations (PNECs) used in environmental risk assessment for three chemicals (α-Amylcinnamaldehyde, 1-tridecanol and paracetamol). The methods used are Species Sensitivity Distributions (SSD) and the guideline from European Chemicals Agency (ECHA): “Guidance on information requirements and chemical safety assessment”. LÄS MER