Sökning: "aquatic knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden aquatic knowledge.

 1. 1. Sequencing the genomic DNA of Anodonta anatina using Oxford nanopore technology

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Saad Shikh Khaled; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Freshwater mussels are members of phylum Mollusca, which live in freshwater habitats such as lakes and rivers. Freshwater mussels are essential ecologically in the aquatic ecosystems, they have a high capacity for water purification and play a significant role in calcium recycling. LÄS MER

 2. 2. Förstudue till en Miljökonsekvensbeskrivning angående rivning av vattenkraftesdammar : Samt simulering av av vattenflöden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Evelina Viklöf; [2019]
  Nyckelord :Vattendammar; MKB; miljökonsekvensbeskrivning; reglering;

  Sammanfattning : On the basis of a legislative amendment that came into force in January 2019, which states that all dams will have to achieve modern environmental conditions, all hydropower dams in  Sweden will need to be licensed. Arvika Kraft has two regulating dams Kivilamp and Rolamp  which they do not believe will achieve the modern environmental conditions. LÄS MER

 3. 3. The next-generation of aquatic effect-based monitoring? : A critical review about the application,challenges and barriers with omics in field

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sara Sahlin; [2019]
  Nyckelord :Omics; transcriptomics; proteomics; metabolomics; water monitoring; effect-based;

  Sammanfattning : Traditional water monitoring encounter limitations due to the large number of contaminants present in our waters possible giving raise to mixture effects. This thesis aimed to investigate how the emerging omics approaches (transcriptomics, proteomics and metabolomics) can be used as an effect-based monitoring approach to assess and predict adverse effects in the freshwater environment. LÄS MER

 4. 4. Fosforsorptionskapaciteten i djupa jordlager : En kemisk analys av fosforadsorption i svenska grus- och sandjordar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Ekstrand; Camilla Hamberg; [2019]
  Nyckelord :phosphorus; phosphate; oxalate; pyrophosphate; eutrophication; adsorption; ICP; AutoAnalyzer; fosfor; fosfat; oxalat; pyrofosfat; eutrofiering; adsorption; ICP; AutoAnalyzer;

  Sammanfattning : Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. LÄS MER

 5. 5. Kiselalgers anpassning till ljus : en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Ylva Friheden; [2019]
  Nyckelord :Kiselalger; Bacillariophyceae; tillväxtsexperiment; ljusintensitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ljuspreferenserna hos kiselalgerna Brachysira neoexilis (BNEO) och Eunotia incisa (EINC), alltså vid vilka ljusintervall de har störst tillväxt. I samband med vattenkvalitetsundersökningar så skulle kunskapen om hur ljus påverkar kiselalgernas tillväxt minska den osäkerhet som finns kring hur andra påverkansfaktorer, förutom näring och organiska ämnen faktiskt kan påverka vattenkvalitetsindex. LÄS MER