Sökning: "attitudes and values"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade orden attitudes and values.

 1. 1. THE WORK AND LIVES OF SOUTH KOREAN TEACHERS Lower-Secondary School Teachers’ Perceptions of the Teacher Profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hyeryung Jang; [2022-01-27]
  Nyckelord :Teachers’ lives; workload; lower-secondary school teachers; Professionalism;

  Sammanfattning : Aim: Historically, the teaching profession in eastern Asian countries is often considered as a prestigious and desirable occupation with great respect in social and cultural contexts. Even though South Korean secondary school teachers have been part of and influenced by a devaluation of their authority compared to the past, there is not enough research about Korean teachers’ work and lives in international research. LÄS MER

 2. 2. De mjuka nyckeltalens påverkan på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Matilda Flink; Dominika Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; soft KPIs; organizational culture; notions of female and male and intersectionality; Jämställdhet; mjuka nyckeltal; organisationskultur; föreställningar kring kvinnligt och manligt samt intersektionalitet;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i arbetslivet är något som bedrivits under flera år. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller arbetet med jämställdhet, trots detta förekommer det fortfarande kränkande särbehandling och ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män på arbetsplatserna. LÄS MER

 3. 3. The relationship between visitors’ environmental values and the perception of nature restrictions in a Swedish nature reserve

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Anke Peters; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental orientations have been shown to have a crucial impact on how individuals perceive and behave in nature. So far, research has primarily focused on environmental attitudes, neglecting to fully explore the wide spectrum of environmental values in visitors of nature based tourism destinations. LÄS MER

 4. 4. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER