Sökning: "barns erfarande"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden barns erfarande.

 1. 1. "Matematik är inte bara att rabbla och räkna liksom" : Intervjustudie om förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Loock; Ulrika Öjdahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan samt hur de tolkar och realiserar de matematiska läroplans målen i undervisningen. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som arbetar med yngre barn och fem förskollärare som arbetar med äldre barn. LÄS MER

 2. 2. Barns perspektiv på begreppet undervisning i förskolan - ”Undervisning är när man tar med sig något och så visar man och berättar om den grejen”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Nordin; Faten Ali; [2018]
  Nyckelord :Barnsperspektiv; Fenemenologi; Fenomenografi; Undervisning; Förskola;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om barns perspektiv på begreppet undervisning i förskolan. Vi vill med våra frågeställningar ta reda på hur barnens erfarenheter av undervisningsbegreppet ser ut och hur barns medvetande av undervisningsbegreppet i förskolan kan se ut. Studiens syfte är att belysa undervisningsbegreppet utifrån barns perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hur barn får erfara matematik i förskolan : pedagogers uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Karlsson; Annie Petersson; [2018]
  Nyckelord :Vardaglig matematik; förskola; barns erfarande; medforskande pedagog;

  Sammanfattning : Bakgrund I den här studien redogörs för hur viktigt det är att barn tidigt får möta matematik då deras grund för matematik kan läggas redan i förskoleåldern. Rapporter visar att elever i svenska skolor har bristande resultat i matematiktest, vilket gör det ytterst viktigt att börja stimulera barns matematiska erfarande redan i tidig ålder. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarperspektiv på barns skrivande i förskolan : -      Utifrån ett förstärkt uppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susann Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Pre-school children writing; cognitive development; interplay; experiencing; meaning making; lifeworld; Förskolebarns skrivande; kognitiv utveckling; samspel; erfarande; meningsskapande; livsvärldar;

  Sammanfattning : Studien har fokus på hur ett antal förskollärare tolkar sitt uppdrag när det gäller barns skriftspråkande i förskolan. De två problemformuleringen är följande; Hur tolkar ett antal förskollärare sitt uppdrag när det gäller barns lärande och villkor av skriftspråket? Hur ser ett antal förskollärare på sina förutsättningar att stödja barns skrivande med utgångspunkt i att barn är meningsskapande i sitt sätt att använda skriftspråket? Det teoretiska ramverket utgörs av tre förekommande perspektiv eller synsätt på barns skriftspråksutveckling. LÄS MER

 5. 5. Att göra det osynliga synligt : Barns erfarande av naturvetenskap med digitala verktyg som stöd i lärprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Groth; Linnea Segerstedt; [2017]
  Nyckelord :Förskolan; IKT; naturvetenskap; sociokulturellt perspektiv; utvecklingspedagogik; variationsteori;

  Sammanfattning : Studiens avsikt var att få fördjupad kunskap i hur digital teknik kan fungera som verktyg för naturvetenskapligt lärande i förskolan. Studien baserades på en kvalitativ ansats med ett mindre antal barn som var i åldern fyra och fem. LÄS MER