Sökning: "barns välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden barns välfärd.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Nyckelord :våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Sammanfattning : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. LÄS MER

 2. 2. Barn med cancer: den påfrestande tiden : Ur föräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adriana van der Ven; Nicole Thynell; [2020]
  Nyckelord :Care; children with cancer; parents experiences; parents participation; Barn med cancer; föräldrarnas delaktighet; föräldrarnas upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen drabbad. Barn som diagnostiserats med cancer har en lång vårdprocess framför sig med behandlingar som kan ge stora biverkningar. Vara förälder till ett barn med cancer, där framtiden är oviss, är psykiskt påfrestande. LÄS MER

 3. 3. Att kunna göra sin röst hörd : en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Broddstedt; [2020]
  Nyckelord :case study; congenital deaf-blindness; dialogue; perspective; utterance;

  Sammanfattning : The thesis is written in Swedish. Severe congenital impairments make communication challenging. Adults’ approach is crucial, in order to enable the child to make itself heard and understood and to use "a voice of its’ own". LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern i barnhälsovården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Landervik; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Child Health Care-nurse; family centred care; one on one conversation; non-birth parent; Barnhälsovård; BVC-sjuksköterska; enskilt samtal; familjecentrerad vård; icke-födande förälder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården finns till för att främja alla barns hälsa, allsidiga utveckling och välbefinnande. Sjuksköterskans uppdrag inom barnhälsovården är att tidigt grundlägga god kontakt med båda föräldrarna till det nyfödda barnet samt främja båda föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden av barnet. LÄS MER