Sökning: "beskriva ett plats"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade orden beskriva ett plats.

 1. 1. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Rosanna Westerlund; [2023]
  Nyckelord :QET; Quality evaluation tool; hälsofrämjande design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; miljökvaliteter; stimulerande design; bekväm design; 4 zoner av kontakt med utemiljön; utmaningsgradient; särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker utemiljön vid två särskilda boenden för äldre genom ett hälsofrämjande perspektiv. Detta görs genom verktyget Quality evaluation tool (QET) och dess första steg landskapsanalys. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotek och digital delaktighet : En programteoretisk analys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johannes Larsson; Federico Matarrelli; [2023]
  Nyckelord :Digital delaktighet; digitala klyftan; folkbibliotek; programteori;

  Sammanfattning : Att besitta goda digitala färdigheter blir en allt viktigare förutsättning för att både kunna vara aktiv och delta i ett demokratiskt samhälle samt klara vardagsnära sysslor. Biblioteket har i många fall kommit att bli en plats som både erbjuder digitala verktyg men också där man kan få hjälp med frågor av digital karaktär. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om fysioterapeuters erfarenheter av att möta och behandla kvinnor med rektusdiastas efter graviditet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Jenny Åström Siljeholm; [2022]
  Nyckelord :Rektusdiastas; postpartum; fysioterapi; kvinnors hälsa; kvalitativ innehållsanalys; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rektusdiastas, eller magmuskeldelning är ett normalt skeende under graviditet. Avståndet mellan muskelbukarna i m. rectus abdominis ökar för att ge plats åt det växande fostret i magen. Delningen minskar oftast efter förlossningen men blir hos många kvinnor ett kvarstående tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Konsten att behålla studenter i Norrbotten efter examen : En kvalitativ studie om platsvarumärkets roll i arbetsgivarvarumärket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Hellberg; Ella Almstedt Molnar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i ett praktiskt problem. Omfattande industriella investeringar i Norrbotten innebär att länet står inför stora utmaningar kopplat till att attrahera arbetskraft och nya invånare till länet. LÄS MER

 5. 5. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER